Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng, kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có, trả cho đơn vị khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hay bản sao kê của ngân hàng.
Tiền đang chuyển gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ đang chuyển trong các trường hợp sau:
– Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng;
– Chuyển tiền qua bưu điện để trả cho đơn vị khác;
– Thu tiền bán hàng nộp thuế vào kho bạc Nhà nước (giao tiền tay ba giữa doanh nghiệp với người mua hàng và kho bạc Nhà nước).

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH TÀI KHOẢN 113- TIỀN ĐANG CHUYỂN

Bên Nợ:
– Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền mặt Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có;
– Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ.

Bên Có:
– Số kết chuyển vào Tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng, hoặc tài khoản có liên quan;
– Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ.

Số dư bên Nợ:

Các khoản tiền còn đang chuyển cuối kỳ.
Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển có 2 Tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển.
– Tài khoản 1132 – Ngoại tệ: Phản ánh số ngoại tệ đang chuyển.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận đượcmgiấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 711 – Thu nhập khác.

2. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển
Có TK 111 – Tiền mặt.

3. Làm thủ tụcchuyển tiền từ tài khoản ở ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng.

4. Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, đơn vị đã nộp séc vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

5. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi ngân hàng của đơn vị, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.
Có TK 113 – Tiền đang chuyển.

6. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 113 – Tiền đang chuyển.

7. Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào tỷ giá giao dịc bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, đánh giá lại số dư ngoại tệ trên tài khoản 113 – “Tiền đang chuyển”.

– Nếu chênh lệch tỷ giá tăng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển
Có TK413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu chênh lệch tỷ giá giảm, ghi:
Nợ TK413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 113 – Tiền đang chuyển.