Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Đánh giá bài viết

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

Việc trích và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp: Công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân,…

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 414- QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Bên Nợ:

Tình hình chi tiêu, sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Bên Có:

Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có:

Số Quỹ đầu tư phát triển hiện có.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Trong kỳ, khi tạm trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 414- Quỹ đầu tư phát triển.

2. Cuối năm, xác định số Quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

3. Khi dùng Quỹ đầu tư phát triển để mua sắm TSCĐ, XDCB đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Đầu tư XDCB)
Có các TK 111, 112,…(Mua sắm TSCĐ).

– Đồng thời, kế toán ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi giảm Quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

4. Nhận Quỹ đầu tư phát triển do cấp trên chuyển đến, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…
Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

5. Trích Quỹ đầu tư phát triển nộp lên cấp trên theo qui định hoặc điều chuyển đi đơn vị khác, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Có các TK 111, 112,…