Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán

Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán
Đánh giá bài viết

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo qui định trong hợp đồng kinh tế. Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất,…

Trong kỳ kế toán, khoản giảm giá hàng bán phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ TK 532- “Giảm giá hàng bán”. Cuối kỳ kế toán, trước khi lập báo cáo tài chính thực hiện kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản 511- “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản 512- “Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 532 – GIẢM GIÁ HÀNG BÁN

Bên Nợ:

– Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua do hàng bán kém, mất phẩm chất hoặc sai quy cách theo qui định trong hợp đồng kinh tế.

Bên Có:

– Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 511- “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản 512- “Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho người mua về số lượng hàng đã bán do kém, mất phẩm chất, sai quy cách hợp đồng:

1.1. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khoản giảm giá đã chấp thuận cho người mua, ghi:

Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán (Theo giá bán chưa thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Số thuế GTGT của hàng bán bị giảm giá)
Có các TK 111, 112, 131,…

1.2. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán khoản giảm giá cho người mua không thuộc đối tượng chụ thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì khoản giảm giá hàng bán cho người mua, ghi:

Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán
Có các TK 111, 112, 131,…

2. Cuối kỳ kế toán kết chuyển tổng số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ sang

Tài khoản 511- “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản 512- “Doanh thu bán hàng nội bộ”, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.