Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,…trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên thì không sử dụng tài khoản này.

2. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 631 các loại chi phí sản xuất kinh doanh sau:

– Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;
– Chi phí nhân công trực tiếp;
– Chi phí sử dụng máy thi công (đối với doanh nghiệp xây lắp);
– Chi phí sản xuất chung;
Không hạch toán vào tài khoản 631 các loại chi phí sau:
– Chi phí bán hàng;
– Chi phí quản lý kinh doanh;
– Chi phí tài chính;
– Chi phí khác;
– Chi sự nghiệp.

3. Chi phí của bộ phận sản xuất, kinh doanh phục vụ cho sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ, trị giá vốn hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và chi phí thuê ngoài gia công chế biến. (thuê ngoài hay tự gia công chế biến) cũng được phản ánh trên Tài khoản 631.

4. Tài khoản 631- “Giá thành sản xuất” phải được hạch toán chi tiết theo nơi phát sinh chi phí (phân xưởng, tổ, đội sản xuất,..) theo loại nhóm sản phẩm, dịch vụ.

5. Đối với hoạt động nông nghiệp, giá thành thực tế của sản phẩm được xác định vào cuối vụ hoặc cuối năm. Sản phẩm thu hoạch năm nào thì tính giá thành trong năm đó, nghĩa là chi phí chi ra trong năm nay nhưng năm sau mới thu hoạch sản phẩm thì năm sau mới tính giá thành.

– Đối với nghành trồng trọt, chi phí phải được hạch toán chi tiết theo 3 loại cây:
+ Cây ngắn ngày;
+ Cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần;
+ Cây lâu năm.

Đối với các loại cây trồng 2, 3 vụ trong một năm, hoặc trồng năm nay năm sau mới thu hoạch, hoặc loại cây vừa có diện tích trồng mới, vừa có diện tích chăm sóc thu hoạch trong cùng một năm thì phải căn cứ vào tình hình thực tế để ghi chép, phản ánh rõ ràng chi phí của vụ này với vụ khác của diện tích này với diện tích khác của năm trước với năm sau và năm nay.

Không phản ánh vào Tài khoản 631- “Giá thành sản xuất” chi phí trồng mới và chăm sóc cây lâu năm đang trong thời kỳ XDCB.

– Đối với một số loại chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng hạch toán hoặc liên quan đến nhiều vụ, nhiều thời kỳ thì phải được theo dõi riêng sau đó phân bổ vào giá thành từng loại sản phẩm có liên quan như:

Chi phí tưới tiêu nước, chi phí chuẩn bị đất và trồng mới năm đầu của những cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần (chi phí này không thuộc vốn đầu tư XDCB) Trên cùng một diện tích canh tác nếu trồng xen kẽ từ hai loại cây công nghiệp ngắn ngày trở lên thì những chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến cây nào sẽ tập hợp riêng cho cây đó (như: Hạt giống, chi phí gieo trồng, thu hoạch).

Chi phí phát sinh chung cho các loại cây như (chi phí cày bừa tưới tiêu nước,..) được tập hợp riêng và phân bổ cho từng loại cây theo diện tích gieo trồng.

– Đối với cây lâu năm, các công việc từ khi làm đất, gieo trồng chăm sóc cho đến khi bắt đầu có sản phẩm được xem như quá trình đầu tư XDCB để hình thành nên TSCĐ được tập hợp vào chi phí Tài khoản 241- “XDCB dở dang”. Hạch toán chi phí chăn nuôi phải theo dõi chi tiết cho từng hoạt động chăn nuôi (chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn…) theo từng nhóm hoặc từng loại gia súc, gia cầm. Đối với súc vật sinh sản khi đào thải chuyển thành súc vật nuôi lớn, nuôi béo được hạch toán vào Tài khoản 631- “Giá thành sản xuất” theo giá trị còn lại.

6. Tài khoản 631- “Giá thành sản xuất” áp dụng đối với hoạt động giao thông vậ tải phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (vận tải hành khách, vận tải hàng hoá,…) Trong quá trình vận tải săm lốp bị hao mòn với mức độ nhanh hơn mức khấu hao đầu xe nên thường phải thay thế nhiều lần nhưng giá trị săm lốp thay thế không tính vào giá thành vận tải ngay một lúc khi xuất dùng thay thế mà phải trích trước hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh hàng kỳ.

7. Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, hạch toán Tài khoản 631 phải được theo dõi chi tiết theo từng hoạt động như: Hoạt động ăn uống, dịch vụ buồng nghỉ, phục vụ vui chơi giải trí, phục vụ khác (giặt là, cắt tóc, điện tín,..)

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 631- GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Bên Nợ:

– Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang đầu kỳ;
– Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết chuyển vào Tài khoản 632- “Giá vốn hàng bán”;
– Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang cuối kỳ kết chuyển vào Tài khoản 154- “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”.
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Kết chuyển chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí dịch vụ dở dang đầu kỳ vào bên

Nợ TK 631- “Giá thành sản xuất”, ghi:
Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

2. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển giá trị chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào giá thành sản xuất, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
Có TK 621 – Chi phí Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

3. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào giá thành sản xuất, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
Có TK 621 – Chi phí Nhân công trực tiếp

4. Cuối kỳ, tính phân bổ và kết chuyển chi phí sửa chữa chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ)
Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

5. Cuối kỳ kế toán, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

6. Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 631 – Giá thành sản xuất.