Tài khoản và chứng từ sử dụng hạch toán CCLĐ và vật liệu trong NHTM

1. Tài khoản sử dụng

– TK Công cụ lao động đang dùng (TK 311)

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị CCLĐ đang dùng của ngân hàng.

Bên Nợ ghi giá trị CCLĐ đưa ra sử dụng
Bên Có ghi giá trị CCLĐ xuất khỏi tài sản của ngân hàng
Số dư Nợ phản ánh giá trị CCLĐ đang dùng

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng loại CCLĐ

– TK Giá trị CCLĐ đang dùng đã ghi vào chi phí (TK 312)

Tài khoản này dùng để phản ánh việc phân bổ giá trị CCLĐ đang dùng vào chi phí của ngân hàng.

Bên Có ghi giá trị CCLĐ đưa ra sử dụng được phân bổ vào chi phí
Bên Nợ ghi giá trị CCLĐ xuất khỏi tài sản của ngân hàng
Số dư Có phản ánh giá trị CCLĐ đang dùng đã phân bổ vào chi phí

Hạch toán chi tiết: Mở 1 tài khoản chi tiết

– TK Vật liệu (TK 313)
Tài khoản này dùng để phản ánh các loại vật liệu sử dụng ở ngân hàng như vật liệu văn phòng, giấy tờ in, phụ tùng thay thế….
Bên Nợ ghi giá trị vật liệu nhập kho
Bên Có ghi giá trị vật liệu xuất kho
Số dư Nợ phản ánh giá trị vật liệu tồn kho
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng nhóm hoặc loại vật liệu

2. Chứng từ

Ngoài các chứng từ thông thường phản ánh các chi phí mua sắm CCLĐ, vật liệu bằng tiền mặt hoặc thanh toán không dùng tiền mặt, trong kế toán CCLĐ và vật liệu còn sử dụng các chứng từ gốc như hoá đơn mua hàng, phiếu nhập, xuất kho, bảng quyết toán mua sắm vật liệu và CCLĐ.