Tài sản của một đơn vị là gì?

Tài sản của một đơn vị là gì?
5 (100%) 1 vote

Tài sản của một đơn vị là gì? Hay nói cách khác để kế toán ghi nhận là tài sản của một đơn vị cần thoả mãn những điều kiện gì? Tài sản của một đơn vị hay của một tổ chức là nguồn lực của đơn vị hay tổ chức đó, có giá trị kinh tế đối với đơn vị, tổ chức đó và có giá phí xác định được bằng tiền. Tài sản là một nguồn lực của đơn vị có nghĩa nó phải thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng lâu dài của đơn vị và đơn vị có thể kiểm soát chắc chắn được tài sản đó. Ví dụ tiền của doanh nghiệp trong tài khoản tại ngân hàng. Tài sản phải có giá trị kinh tế đối với đơn vị, điều này thể hiện tài sản phải làm tăng tiền hoặc tương đương tiền cho đơn vị. Ví dụ, máy móc thiết bị sản xuất sẽ làm tăng tiền trong tương lai cho đơn vị. Tài sản phải có giá trị xác định được bằng tiền. Ví dụ, nguyên liệu đang tồn trong kho của đơn vị, trị giá 10 triệu đồng. Như vậy để ghi nhận một thứ gì đó, có thể là hữu hình hoặc vô hình là tài sản của một đơn vị thì nó phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện nêu trên.

Để đáp ứng yêu cầu thông tin cho quản lý doanh nghiệp, người ta thường phân loại tài sản theo những tiêu chí nhất định. Thông thường người ta dùng tiêu chí thời gian sử dụng hay luân chuyển và giá trị của tài sản để phân loại tài sản. Trong thực tiễn kế toán hiện nay ở Việt Nam, tài sản được phân loại thành tài sản ngắn hạntài sản dài hạn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tài sản của doanh nghiệp là gì
  • ,