Tại sao cần đến mô hình công ty mẹ công ty con?

Tại sao cần đến mô hình công ty mẹ công ty con?
Đánh giá bài viết

Để đưa nền kinh tế phát triển một cách nhanh chóng có hiệu quả.Thì việc đưa mô hình công ty mẹ công ty con vào nước ta là một điều tất yếu. Nhưng muốn phát huy được hiệu quả của mô hình thì chúng ta cần hiểu rõ mô hình này.

– Để thực hiện mô hình được tốt thì ta cần hiểu rõ công ty mẹ công ty con là gì: Công ty mẹ công ty con là một tổ chức sản xuất kinh doanh được thực hiện bởi sự liên kết của nhiều phương pháp kinh doanh nhằm hợp nhất các nguồn lực của một nhóm doanh nghiệp đồng thời thực hiện sự phân công, hợp tác về chiến lược dài hạn cũng như ngắn hạn trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp để tạo ra sức mạnh chung và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sự liên kết thực hịên các dự án lớn, thực hiện chức năng là trung tâm xây dựng chiến lược nghiên cứu phát triển, huy động vốn đầu tư, đào tạo nhân lực sản xuất, lắp giáp những sản phẩm độc đáo, nổi tiếng phát triển mối quan hệ đối ngoại.

– Mô hình công ty mẹ công ty con đã tạo lên sức mạnh hợp nhất nguồn lực và cơ cấu tài chính: Công ty mẹ công ty con giúp cho việc nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra sự hoà nhập giữu nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh lấy việc phát triển khoa học công nghệ mới làm cơ sở liên kết. Các công ty con là đơn vị sản xuất kinh doanh còn nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu các công nghệ mới của công ty mẹ để biến thành lực lượng sản xuất, chuyển nhanh các sản phẩm đó ra thị trường. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty con. Đồng thời thu hồi vốn để tiếp tục đầu tư trở lại cho công tác nghiên cứu sản xuất để thử nghiệm. điển hình cho việc thực hiện liên kết loại hình này là tập đoàn Trấn Quốc thành lập. Hơn thế nữa giữa công ty mẹ và công ty con có sự gắn bó mật thiết với nhau sự chi phối giữa công ty mẹ và công ty con được phân chia theo mô hình liên kết trên, nhưng đều là sự chi phối bằng yếu tố tái sản trong đó bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình không xác định bằng lượng như sở hữu công nghiệp, phát minh khoa học và trong quá trình hoạt động việc sử dụng những tài sản này có tác dụng rất tích cực trong việc bổ xung điều chỉnh mối liên kết, chi phối của công ty mẹ với công ty con. Cơ chế hoạt động giữa công ty mẹ với công ty con có ảnh hưởng qua lại với nhau một cách chặt trẽ được thể hiện ở những điểm cơ bản sau:

+ Công ty mẹ là chủ sở hữu của phần vốn góp vào các công ty con, có người đại diện cho phần vốn góp của mình tham gia vào hội đồng quản trị của các công ty con.

+ Công ty con được công ty mẹ góp vốn vào nhiều hơn thì mối liên kết với công ty mẹ chặt trẽ hơn. Các công ty con có mối liên kết chặt trẽ thường được công ty mẹ đầu tư vốn 100%.Công ty con tuy độc lập nhưng công ty mẹ chi phối mạnh mẽ như: quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, bổ nhiệm bãi bỏ, khen thưởng, kỷ luật các chức danh quản lý chủ yếu; Quyết định điều chỉnh vốn hợp lệ, phê duyệt dự án vốn đầu tư theo quy định nhà nước, quyết định nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, đánh giá, thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, quyết định phương án sử dụng và phân chialợi nhuận…Các công ty có liên kết chặt chẽ có thể tham gia góp vốn để hình thành các công ty “cháu” nhưng phải được sự đồng ý của công ty mẹ.

+ Công ty con liên kết chặt chẽ hoặc không chặt chẽ có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần do thành lập với vốn kinh của nhà nước kết hợp với vốn của tư nhân. Từ đó cho thấy trong cơ chế thị trường , Sự phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có một số đặc điểm riêng, đến một mức nào đó sẽ nảy sinh nhu cầu liên kết giữa các donh nghiệp đa hợp nhất các nguồn lực và cơ cấu tài chính, thực hiện phân công liên kết về sản xuất thị trường, công nghệ. Một trong những mô hình tổ chức liên kết như thế khá phổ biến trên thế giới là công ty mẹ công ty con.