Tại sao nói HTX là tổ chức kinh tế tập thể?

HTX, hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế, là một tổ chức kinh tế, được thành lập theo qui định của pháp luật để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Là một tổ chức kinh tế, HTX có tài sản độc lập, được hình thành từ vốn hoạt động của HTX (bao gồm vốn góp của xã viên, vốn tích luỹ thuộc sở hữu của HTX và các nguồn vốn hợp pháp khác), có điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, có tên gọi, biểu tượng riêng (nếu có), tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, về tài chính, hạch toán và hoạt động có hiệu quả trong những điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu của xã viên, bình đẳng trước pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, HTX không chỉ là một tổ chức kinh tế được hiểu theo nghĩa phổ thông mà HTX là một tổ chức kinh tế tập thể.
Từ các hình thức sở hữu cơ bản: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, Văn kiện Đại hội IX Đảng cộng sản Việt Nam đã phân định rõ 6 thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn hợp: kinh tế Nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản Nhà nước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, kinh tế tập thể là một thành phần kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức đa dạng, từ thấp đến cao, trong đó HTX là nòng cốt.

Vì vậy, khi nói HTX là một tổ chức kinh tế tập thể, thì khái niệm “kinh tế tập thể” ở đây không chỉ bao hàm ý nghĩa HTX là một tổ chức tập hợp và liên kết rộng rãi các cá nhân, các hộ sản xuất, kinh doanh, các pháp nhân mà khái niệm “kinh tế tập thể” ở đây muốn nhấn mạnh đến HTX là một tổ chức kinh tế, bên cạnh sở hữu của các thành viên, còn dựa trên sở hữu tập thể và được quản lý dân chủ, khẳng định HTX là bộ phận nòng cốt của thành phần kinh tế tập thể


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • kinh tế tập thể là gì
  • thành phần kinh tế tập thể
  • kinh tế tập thể dựa trên hình thức sở hữu nào
  • ,