Tại sao phải thu hút FDI vào các vùng kinh tế ở VN

Đầu tư trực tiếp nớc ngoài sc góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống dân cư:

Đẩu tư trực tiếp nởc ngoài sẽ cải thiện cản cân thanh toán, do khoản mục vôn tăng thêm, mặt khác đầu t tmc tiếp nớc n^oài thờng hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất khẩu do đó gảm chi ngoại tệ và tăng thu ngoại tệ từ hoạt động của DNCVĐTNN. Do vậy sẽ làm cán cân thanh toán dịch chuyên theo chiều thằng. Hầu hết các nởc đang phát triền ở trong tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán.

Đầu tư trực tiếp nớc ngoài đầy nhanh quá trình tiếp nhận công nghệ ở các nước tiếp nhận đâu tư : Các nấc đí đầu t thờng có tiêm lục về vốn, có diêu kiện đe nghiên cứu triển khai công nghê kỹ thuât cao, luôn xuất hên công nghê mới dẫn tới xuất hiên công nghê sở tại khan hiếm vốn không có điều kiện nghiên cứu nên mặt bàne công nghệ thòng thấp hơn, luôn có nhu cần tiếp nhận cỏng nohệ song cũng rất hạn cliế việc tiếp nhận công nehệ thône qua con đờne quan bệ thơng mại vì khône cỏ vốn. Nên thông qua con đờng FDI để tiếp nhận cônạ nghệ là chù vếu. Với hình thức này trước tiếp nhận có điều kiện tiếp nhận cônỵ nghệ mới và tận dụng đực các công nghệ hạng hai đà lỗi thời ở nức đói tác ĩihnỵ; cùn tiên tiến hơn so với cỏng nghệ trong nỏc vói chi phí thấp, tiết kiệm đợc thời gian nghiên cứu. có điêìi kiện đi tắt đón đần rút ngắn khoảng cách về mặt bằng công nghệ kỹ thuật

Thông qua FDI các nớc nhận đầu t có thể tiếp cận với thị trờng thể giới. Bới vì hầu hết các hoạt động FDI đều do các côna ty da quốc 2Ĩa thực hiện mà các công ty có lợi thế về việc tiếp cận với khách hàng bàng nhữníí hợp đồng dài hạn dựa trên cư sở nhừng thanh thế và uy tín của họ về chất lọng, kiếu đảng của sản phẩm và việc giữ đúng thời hạn,,.

Thông qua hoạt động đàu t trực tiếp nớc ngoải học hoi đợc kinh ngiệm kinh doanh, nâng cao hiôu quả quản lý, và tác phong lao độri£ của các nhà đầu t nớc n^oài có kinh nghiệm kinh doanh, có khả năng quản lý hiệu quả. Trong quá trình hop tác :cùng kinhdoanh, cùng quản ]ý. ..Sê nâng cao hiệu quả quản lý, kinh nghệm kinh doanh cho nứoc tiếp nhận, Ngoài ra đầu t trc tiếp CÒ11 góp phần chuyển địch cơ cấu kinh tế.Các nóc đang phát thiến thờng có cơ cấu kinh tế bất hợp lý, chủ vếu phát triển khu vực một do khôn2 cỏ nhiều vốn. Vi vây FDI sẽ cung cấp vốn đồ đầu t chuyền dịch cơ cấu kinh tế hợp lý hưn,đan dần manu tính chất của một nền kinh tể phát triẻn.