Tầm quan trọng của các bên liên quan

Vì các bên liên quan là công cụ để đạt được mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Các yếu tố chính ảnh hưởng sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển du lịch được xác định là chất lượng lãnh đạo, chất lượng thông tin, khả năng tiếp cận, tư duy, năng lực tham gia của các bên liên quan, các mối quan hệ của các bên liên quan và việc ưu tiên thực hiện. Việc thiếu một hay vài bên liên quan hoặc các bên liên quan tham gia vào hoạt động ở điểm đến chưa đủ hiệu quả là một trở ngại lớn đối với sự phát triển du lịch (Waligo và ctg, 2013). Nhóm nghiên cứu này cũng đã phát triển mô hình Multi-Stakeholder Involvement Management (MSIM) nhằm thu hút các bên liên quan đến sự phát triển bền vững du lịch, tích hợp họ tham gia vào quá trình này và thực hiện quản lý quá trình tham gia của họ (Waliogo và ctg, 2013). Tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các bên liên quan, Waligo và ctg (2015) đã phát triển khung Traffic Light Routes Framework (TLRF). TLRF mô tả hai chiến lược phát triển du lịch bền vững. Chiến lược có một bên liên quan bắt buộc và chiến lược thứ hai là không có bên liên quan. Hai chiến lược này đã dẫn đến một trong hai kết quả hoặc là triển khai phát triển du lịch có hiệu quả và hoặc là không. Như vậy, các bên liên quan chắc chắn có liên quan đến các vấn đề phát triển du lịch, vì họ có thể bị ảnh hưởng bởi các quá trình khi tham gia hoạt động và kết quả của lợi ích của họ. Đồng thời việc quản lý sự tham gia của các bên liên quan giúp xác định bên liên quan rõ ràng và cách thức giải quyết các vấn đề có liên quan đến từng bên liên quan trong bối cảnh hoạt động của họ.