Tầm quan trọng của giá cả

Tầm quan trọng của giá cả
Đánh giá bài viết

1 Đối với khách hàng : là cơ sở để quyết định mua sản phẩm này hay sản phẩm khác, giá cả là đòn bẩy kích thích tiêu dùng.

            2 Đối với doanh nghiệp:  giá cả là vũ khí cạnh tranh trên thị trường, quyết định doanh số và lợi nhuận; gián tiếp thể hiện chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến chương trình marketing chung.

3 Tầm vĩ mô:  giá cả là người chỉ đạo hệ thống kinh tế, có  ảnh hưởng đến sự phân phối các yếu tố sản xuất; lạm phát, lãi suất ngân hàng