Tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán

Tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán
Đánh giá bài viết

Với phương pháp tổng hợp – cân đối, thông qua các bảng tổng hợp – cân đối, kế toán có thể cung cấp những thông tin khái quát và tổng hợp nhất về vốn kinh doanh, quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà các phương pháp khác như phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp đối ứng tài khoản hay phương pháp tính giá không thể cung cấp được. Những thông tin thể hiện trên các báo cáo tài chính do phương pháp tổng hợp – cân đối tạo ra có ý nghĩa rất quan trọng cho những quyết định quản lý chiến lược.

Nhờ những thông tin cung cấp từ các bảng tổng hợp – cân đối mà người ta có thể xác định được các mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố, kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa tình trạng mất cân đối và có thể điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh, quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.