Tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững.

Cần phải nhìn nhận trong xu thế phát triển hiện nay, để thực hiện GNBV cần phải đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, các phương tiện để hỗ trợ quá trình thực thi. Việc hạn chế vai trò của CQCT trong thực hiện GNBV vùng miền núi có lý do là thiếu cơ sở vật chất.

Vì vậy,  để nâng cao vai trò của CQCT đối với GNBV vùng miền núi  tỉnh Nghệ An,  cần thiết phải được tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất.

Thứ nhất, việc quyết định tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện vai trò của CQCT đối với GNBV vùng miền núi của tỉnh phụ thuộc vào phân bổ chi tiêu công .  Tuy  nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh Nghệ An còn hạn hẹp, chính quyền  tỉnh cần tiến hành song song những giải pháp sau:

Một là, các định mức phân bổ chi đầu tư đều có lồng ghép mục tiêu giảm nghèo như có tính đến tỷ lệ hộ nghèo. CQCT cũng xây dựng mức phân bổ chi phải tính đến yếu tố ưu tiên cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu và vùng cao.

Hai là, cần tăng cường phân cấp ngân sách cho các cấp chính quyền ở các huyện, xã để tăng khả năng đầu tư cơ sở vật chất vùng miền núi, vùng có nhiều người DTTS. Ở cấp tỉnh, cần cân đối giữa chi đầu tư phát triển, trong đó cần ưu tiên cho phát triển cơ sở vật chất thực hiện GN vùng miền núi, và chi thường xuyên. Ở cấp huyện và xã, cần quy định cụ thể nguồn tài chính ngân sách để tăng cường cơ sở vật chất cho thực hiện GN.

Ba là, cần cải tiến cách thức phân bổ NSĐP cho phát triển cơ sở vật chất, đảm bảo giảm tình trạng bất bình đẳng giữa vùng miền núi tỉnh Nghệ An với các khu vực khác của tỉnh. Chính quyền tỉnh cũng cần có sự cân đối ngân sách nhằm tránh làm sâu sắc thêm bất bình đẳng giữa các khu vực. Đó là, khu vực nào có tiềm năng lớn hơn sẽ có điều kiện chi tiêu nhiều hơn, trong khi đó vùng  miền núi thường nghèo khó do thu  ngân sách ít nên thiếu kinh phí nên thường có xu hướng cắt giảm chi, trong đó có chi cho phát triển cơ sở vật chất để thực hiện GN. Do đó ngân sách tỉnh nên ưu tiên cho vùng miền núi để bù vào phần cắt giảm này.

Thứ hai, cần đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa để huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế vào tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao vai trò của CQCT về GN.

Như đã đề cập, do ngân sách của tỉnh Nghệ An chưa đáp ứng  đượng  chi tiêu  công, trong có chi để tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện GN, vì vậy đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự huy động, tham gia của toàn xã hội.

Để thực hiện được mục đích này, CQCT phải có những biện pháp, cơ  chế chính sách để huy động. Có thể có những ưu tiên thích hợp cho các tổ chức kinh tế đóng góp vào tăng cường cơ sở vật chất thực hiện GN khi các tổ chức này đầu tư vào vùng miền núi.

Mặt khác, trong việc huy động này, cần tập trung vào các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp có lợi ích gắn nhiều với vùng miền núi.