Tăng cường việc tổ chức, quản lý hoạt động xuất khẩu hàng nông sản

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng nông sản bằng việc áp dụng các biện pháp thâm nhập thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng nông sản ở nước ngoài. Điều này thường được biểu hiện như sau:

+ Lập các Viện nghiên cứu cung cấp thông tin cho các nhà xuất khẩu (Cục xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công thương và các Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc các Sở Công thương).

+ Đào tạo cán bộ, chuyên gia giúp các nhà xuất khẩu.

+ Lập các cơ quan Nhà nước ở nước ngoài để nghiên cứu tại chỗ tình hình thị trường hàng nông sản xuất khẩu, thương nhân và chính sách của Chính phủ nước sở tại.

Việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ngày càng được cải tiến và hoàn thiện theo hướng khuyến khích xuất khẩu. Nhà nước cũng cần sắp xếp thành lập và đổi mới hoạt động của các bộ phận thương vụ, đại diện thương mại của nước CHDCND Lào ở nước ngoài, nhằm xúc tiến được các cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp của nước CHDCND Lào, gắn với nhu cầu tiếp thị và hiệu quả của các doanh nghiệp. Các cơ quan này cần chú trọng tìm hiểu thông tin thị trường và cung cấp kịp thời cho các doanh nghiệp trong nước, đảm bảo tính nhanh nhạy và giúp cho các doanh nghiệp có thể đáp ứng kịp thời những thay đổi của thị trường và nắm bắt được những nhu cầu mới phát sinh. Đồng thời, cũng cần xem xét và thoả thuận cho phép các doanh nghiệp của nước CHDCND Lào được mở văn phòng đại diện ở nước ngoài để củng cố và phát triển thị trường. Ngoài ra cần kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các Bộ, ngành liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu, có quy chế phù hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu nhằm thực hiện tốt luật kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ Công thương cần nâng cao vai trò quản lý về hoạt động thương mại, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu. Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường ASEAN, EU, Bộ Công thương cần khẳng định hơn nữa vai trò của mình. Tăng cường hoạt động tài trợ xuất khẩu sang thị trường trong khu vực và thế giới.