Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội

Tăng trưởng kinh tế

Theo số liệu do Cục thống kê Hà Nội cung cấp, năm 2016, kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong năm 2016 tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tăng trưởng kinh tế của thủ đô đạt mức cao nhất trong 6 năm qua nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng GRDP bình quân mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 của thành phố Hà Nội dự kiến khoảng 9%.

Cụ thể, mức tăng trưởng của tất cả các ngành và lĩnh vực kinh tế đều đạt mức khá. Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội cả năm 2016 của Cục thống kê Hà Nội cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành nông lâm nghiệp thủy sản là 2,21% và đóng góp 0,07% trong mức tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Theo Cục thống kê Hà Nội, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 9% và đóng góp 2,75% vào mức tăng chung. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng chủ động nỗ lực trong sản xuất và phát triển thị trường nhằm tăng năng suất, tiết giảm chi phí, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy bán sản phẩm.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030, Bộ Công thương đã xác định Hà Nội là trọng tâm của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nền kinh tế tập trung đa dạng hóa các phương thức tổ chức kinh doanh phù hợp với lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội xếp thứ 24 trên 63 tỉnh, thành trong cả nước và tăng hai bậc so với năm 2015. Đây cũng là xếp hạng cao nhất của Hà Nội kể từ thời điểm chính thức công bố chỉ số PCI vào năm 2007.

Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học của đất nước. Hà Nội luôn đóng góp hơn 10% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam và thể hiện vai trò ngày càng lớn đối với nền kinh tế.

  • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của Hà Nội đã có sự chuyển dịch quan trọng theo hướng tích cực để dần đưa thủ đô trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại – dịch vụ của cả nước. Từ năm 1990 đến năm 2016, tỷ trọng của sản xuất nông nghiệp đã giảm rất mạnh từ 38,1% xuống còn 3,5% trong cơ cấu kinh tế. Trong khi đó, công nghiệp và xây dựng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, tăng từ 22,7% lên 34,1%. Khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng từ 38,6% lên 62,4% trong cùng thời kỳ. Cơ cấu kinh tế của Hà Nội đang tạo nên một hình thái có chất lượng cao hơn với dịch vụ chiếm vị trí chủ đạo. Cụ thể, kể từ năm 2005, ngành dịch vụ luôn đóng góp trên 40% trong cơ cấu tổng sản phẩm của Hà Nội (Cục Thống kê Hà Nội, 2016).

Theo Quy hoạch phát triển thương mại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các mô hình bán lẻ hiện đại được đặc biệt ưu tiên phát triển. Trong đó, loại hình chuỗi CHBL có nhiều lợi thế hơn so với các mô hình cạnh tranh tương tự như siêu thị điện máy và trung tâm thương mại. Vì vậy, đây là cơ hội thuận lợi để chuỗi CHBL nâng cao lợi thế của mình trước hai mô hình cạnh tranh chính này. Việc phát triển chuỗi CHBL xuất phát từ xu thế đô thị hóa gắn với hội nhập quốc tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.