Tăng trưởng xanh cấp địa phương

Ở cấp độ thấp hơn ở các địa phương như Thành Phố Hà Nội đã có kế hoạch “Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thành phố Hà Nội” [7] đề cập đến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện. Các thành phố khác cũng đều đã có những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược TTX của tỉnh như Hải Phòng [8]; Thanh Hóa…

Một số nội dung quan trọng trong triển khai kế hoạch hành động chiến lược TTX quốc gia của Thành phố Hà Nội:

Mục tiêu chiến lược TTX T.P Hà Nội: Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững; kiểm soát ô nhiễm môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến năm

Các chỉ tiêu chủ yếu Thành phố Hà Nội đến năm 2020:

(1) Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 42-45% trở lên;

(2) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính: 8-10% (so với năm 2010); giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng khoảng 20% so với phương án phát triển bình thường;

(3) Diện tích cây xanh đô thị đạt 10-12m2/người;

(4) 100% số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; bình quân cấp nước đô thị đạt 150-180 lít/người/ngày đêm;

(5) 100% cơ sở sản xuất kinh doanh mới áp dụng công nghệ thân thiện môi trường hoặc trang bị các thiết bị xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; trên 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất và các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

(6) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trong ngày ở nội thành đạt 100%, ngoại thành đạt trên 95%

(7) Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung và cục bộ từ nay đến năm 2015 hoàn thành nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Bẩy Mẫu, Hồ Tây và 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; khu đô thị mới phải có hệ thống thu gom nước thải riêng và các trạm xử lý nước thải cục bộ;

(8) Vận tải hành khách công cộng đáp ứng 35-45% nhu cầu đi lại của nhân dân.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch vào sản xuất và khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên.

Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao; tích cực ngăn ngừa rủi ro và xử lý ô nhiễm môi trường.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và văn hóa tiêu dùng văn minh, thân thiện với môi trường.

Các giải pháp chính:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, sự cần thiết thực hiện

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ xanh, không gây ô nhiễm môi trường vào sản xuất công nghiệp

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ trình độ cao, nông nghiệp sinh thái

Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Rà soát các quy hoạch, kế hoạch phù hợp với mục tiêu TTX; xây dựng kết cấu hạ tầng bền vững.

Đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, TTX

Tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực để thực hiện chiến lược.