Tăng trưởng xanh trong ngành công nghiệp

Hiện nay chưa có khái niệm chính thức về TTX cấp ngành. Dựa trên khái niệm TTX cấp quốc gia, mối quan hệ giữa TTX với PTBV, mục tiêu của ngành ngành sản xuất công nghiệp cũng như các doanh nghiệp trong ngành là hướng tới TTX, luận án đưa ra khái niệm về TTX cấp ngành:

“Tăng trưởng xanh cấp ngành công nghiệp là sự đạt được hoặc duy trì tăng trưởng kinh tế của ngành về những kết quả kinh doanh đồng thời giảm thiểu những tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất, đảm bảo phúc lợi của người lao động doanh nghiệp trong ngành thông qua việc cung cấp những sản phẩm có chất lượng; có khả năng tái chế tái sử dụng và nâng cao sự hài lòng của các bên hữu quan”.