Tên gọi và số hiệu của tài khoản

Tên gọi và số hiệu của tài khoản
5 (100%) 1 vote[s]

Mỗi tài khoản có một tên gọi và người ta thường lấy tên gọi của đối tượng kế toán mà nó phản ánh l àm tên gọi của tài khoản đó.

Ví dụ:

            Đối tượng kế toán

            Tên tài khoản

Nguyên vật liệu

TK  nguyên vật liệu

Nguồn vốn kinh doanh

TK  nguồn vốn kinh doanh

Lãi chưa phân phối

TK  lãi chưa phân phối

Tài khoản cần được đánh số hiệu để thuận lợi cho việc phân loại và sử dụng. Mỗi một tài khoản thì có một số hiệu riêng. Số hiệu của tài khoản tuỳ thuộc vào từng chế độ kế toán của từng quốc gia.

Chẳng hạn, theo chế độ kế toán và theo hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam hiện hành:

Tài khoản tiền mặt                           có số hiệu là 111

Tài khoản tiền gửi ngân hàng         có số hiệu là 112

Tài khoản nguyên vật liệu              có số hiệu là 152

Tài khoản tài sản cố định                   có số hiệu là 211


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • số hiệu tài khoản là gì
  • ,