Thành phần của Marketing hỗn hợp (4P)

Thành phần của Marketing hỗn hợp (4P)
Đánh giá bài viết

Sản phẩm (product):

Sản phẩm bao gồm sản phẩm hữu hình  và dịch vụ (mang tính chất vô hình). Nội dung nghiên cứu về chính sách sản phẩm trong marketing gồm:

–         Xác định chủng loại kiểu dáng , tính năng tác dụng của sản phẩm

–         Các chỉ tiêu chất lượng

–         Màu sắc sản phẩm, thành phần

–         Nhãn hiệu sản phẩm

–         Bao bì sản phẩm

–         Chu kỳ sống sản phẩm

–         Sản phẩm mới

Thiết kế sản phẩm phải dựa trên cơ sở của những kết luận nghiên cứu thị trường nhằm bảo đảm cung cấp sản phẩm thoả mãn nhu cầu, thị hiếu và các yêu cầu khác xuất hiện trong quá trình lựa chọn sản phẩm cho người tiêu dùng.

Giá cả (price):

Số tiền mà khách hàng phải trả khi mua hang hóa hoặc dịch vụ. Nội dung nghiên cứu của chính sách giá trong họat động marketing  gồm:

– Lựa chọn chính sách giá và định giá

– Nghiên cứu chi phí sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho việc định giá

– Nghiên cứu giá cả hang hóa cùng loại trên thị trường

– Nghiên cứu cung cầu và thị hiếu khách hang để có quyết định về giá hợp lý

– Chính sách bù lỗ

– Điều chỉnh giá theo sự biến động của thị trường

Phân phối (place):

Là quá trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng qua hai dạng: Các kênh phân phối và phân phối trực tiếp. Nội dung nghiên cứu về chính sách phân phối trong marketing bao gồm:

–  Thiết kế và lựa chọn kênh phân phối hàng hóa

–  Mạng lưới phân phối

–  Vận chuyển và dự trữ hàng hóa

–  Tổ chức họat động bán hàng

–  Các dịch vụ sau khi bán hàng (lắp đặt, bảo hành, cung cấp phụ tùng…)

–  Trả lương cho nhân viên bán hang

– Trưng bày và giới thiệu hàng hóa

Yểm trợ bán hàng (promotion):

Là tập hợp những hoạt động mang tính chất thông tin nhằm gây ấn tượng đối với người mua và tạo uy tín đối với doanh nghiệp. Nó được thực hiện thông qua những hình thức như quảng cáo, chào hàng, tổ chức hội chợ, triển lãm, các hình thức khuyến mãi, tuyên truyền, cổ động và mở rộng quan hệ với công chúng…. Những hoạt động yểm trợ phải thích hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể nhằm hướng vào phục vụ tối đa những mong muốn của khách hàng. Vì vậy, biết chọn lựa những hình thức phương tiện thích hợp cho từng hoạt động yểm trợ, tính toán ngân sách yểm trợ đối với từng mặt hàng có tầm quan trọng đặc biệt trong kinh doanh.

Trương Hòa Bình