Thế nào là chiến lược marketing mục tiêu

Chiến lược marketing mục tiêu là một cấu trúc công cụ chiến lược đầu tiên để định hướng và định dạng hoạt động marketing theo một quan điểm làm marketing địa phương có tính đại trà, không phân biệt hay có tính mục tiêu có phân biệt. Để hoàn thiện chất lương marketing địa phương mục tiêu cần có các quyết định chiến lược sau:

Phân đoan lựa chọn khách hàng mục tiêu

Tiến hành hoạt động thu hút đầu tư, mỗi địa phương đều xây dựng mục tiêu dựa trên đánh giá tiềm lực và năng lực của mình. Mục tiêu của địa phương chỉ phù hợp với giới hạn một hoặc một số nhà đầu tư nhất định, không thể thoả mãn nhu cầu của tất cả các nhà đầu tư. Đây là nhóm khách hàng mục tiêu mà địa phương mong muốn thu hút để cơ hội đầu tư thành công cao nhất với chi phí tối ưu.

Tiếp cận tương tự marketing sản phẩm, để xác định nhóm khách hàng mục tiêu, địa phương cần xây dựng tiêu chí để phân loại nhà đầu tư thành các nhóm có đặc điểm riêng khác. Tiêu chí phân loại có thể dựa trên vị trí địa lý, quy mô, năng lực, thế mạnh, lịch sử kinh doanh…hoặc mối quan hệ với địa phương. Dựa trên nhu cầu của mình, địa phương đánh giá thứ tự ưu tiên các tiêu chí phân loại và mức độ phù hợp của nhà đầu tư. Khách hàng mục tiêu của địa phương là những nhà đầu tư có mức độ đánh giá phù hợp cao nhất, có khả năng thành công nhiều nhất khi thực hiện các hành động thu hút. Khách hàng mục tiêu có thể thay đổi phù hợp với mục tiêu phát triển ở từng giai đoạn của địa phương.

Định vị sản phẩm địa điểm đầu tư địa phương

Định vị là “tập hợp các đặc tính nổi bật của hình ảnh nhờ đó khách hàng có thể xác định sản phẩm lãnh thổ trong toàn bộ sản phẩm tương tự và phân biệt sản phẩm lãnh thổ này với các sản phẩm cạnh tranh”. Bản chất định vị sản phẩm địa phương là việc xác lập cho sản phẩm địa phương những thuộc tính riêng biệt, những hình ảnh độc đáo mang nét đặc trưng riêng của địa phương. Nét đặc trưng địa phương có thể là sự vật, hiện tượng, nguồn lực tài nguyên tự nhiên, giá trị văn hóa – lịch sử, con người… Qua đó, nhà đầu tư có thể phân biệt hoặc nhận biết sản phẩm của địa phương này với sản phẩm của địa phương khác. Trong nhiều trường hợp, sản phẩm địa phương khó có thể xác định được đặc tính riêng biệt, không tách biệt rõ ràng giữa đặc điểm của sản phẩm với địa phương. Do vậy, địa phương có thể xác lập những đặc tính, hình ảnh nổi trội, riêng có của địa phương để định vị cấp độ chính địa phương đó với nhà đầu tư.

Định vị giữ vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn “điểm đến” của khách hàng. Đồng thời định vị cũng là yếu tố cơ bản quyết định sự đồng bộ, liên kết các biến số của marketing hỗn hợp. Marketing hỗn hợp bao gồm nhiều chính sách khác nhau và phải đảm bảo thích nghi với các đoạn thị trường/nhà đầu tư nước ngoài khác nhau nhằm thu hút đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Lựa chọn mô hình công cụ marketing chiến lược

Sau khi đánh giá vị thế của mình so với các địa phương khác, địa phương được xây dựng với những định hướng hoạt động cụ thể phù hợp với mục tiêu và định vị của địa phương. Chiến lược được xây dựng trên căn cứ mục tiêu của địa phương, đối tượng khách hàng mục tiêu, vị thế được định vị và năng lực của địa phương. Các chiến lược marketing này hỗ trợ địa phương xây dựng kế hoạch hành động marketing chiến lược tiếp cận được nhà đầu tư mục tiêu.

Như mục tiêu đã nêu trên, mô hình công cụ chiến lược marketing địa phương được thể hiện qua Hình 1.1 sau:

Kế hoạch hành động marketing của địa phương được phân nhóm thành 04 loại chiến lược marketing địa phương với mục tiêu và cách tiếp cận khác nhau là:

Chiến lược marketing địa phương thu hút; Chiến lược marketing địa phương tập trung;

Chiến lược marketing địa phương phân biệt theo chiều sâu; Chiến lược marketing địa phương lan tỏa.

Địa phương có thể lựa chọn một hoặc linh hoạt thay đổi các chiến lược sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, việc lựa chọn chiến lược marketing địa phương cần rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi cao.

Những nội dung chiến lược marketing mục tiêu cho thấy, việc triển khai thực hiện tốt chiến lược marketing mục tiêu sẽ cho phép lựa chọn đúng NĐT theo mục tiêu thu hút dựa trên những giải pháp nghiên cứu và phân tích marketing khoa học tạo cơ sở tiết kiệm chi phí cho các công cụ chiến lược marketing tiếp theo và dẫn đến làm tăng hiệu suất mục tiêu của chiến lược marketing địa phương tổng thể điều đó cho phép dẫn đến giả thuyết nghiên cứu sau (H1)

Chất lượng cấu trúc marketing mục tiêu càng cao hiệu suất chiến lược marketing địa phương tổng thể càng lớn và ngược lại.