Thế nào là cổ phần hoá?

Cổ phần hoá là chuyển thể một doanh nghiệp từ dạng chưa là công ty cổ phần thành công ty cổ phần
Ví dụ:
Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
Chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần
Chuyển công ty liên doanh thành công ty cổ phần.