Thế nào là cổ phần hoá?

Thế nào là cổ phần hoá?
Đánh giá bài viết

Cổ phần hoá là chuyển thể một doanh nghiệp từ dạng chưa là công ty cổ phần thành công ty cổ phần
Ví dụ:
Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
Chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần
Chuyển công ty liên doanh thành công ty cổ phần.