Thế nào là hàng tồn kho?

Thế nào là hàng tồn kho?
Đánh giá bài viết

Hàng tồn kho bao gồm những tài sản ngắn hạn trong một đơn vị hiện đang trong trạng thái dự trữ cho sản xuất hoặc dự trữ cho lưu thông. Chẳng hạn như nguyên vật liệu hiện đang trong kho của đơn vị đang chuẩn bị để sử dụng cho sản xuất, hay hàng hoá dự trữ trong quầy chuẩn bị để bán. Có một đối tượng thuộc phạm trù hàng tồn kho, nhưng về mặt hữu hình nó không thực sự đang ở trong kho của đơn vị, đó là hàng mua đang đi đường hoặc hàng đang chuyển đi bán, nhưng chưa xác định là tiêu thụ.

Hàng mua đang đi đường là những vật liệu, hàng hoá mà đơn vị đã mua, tức là đã có quyền sở hữu về hàng hoá này, nhưng hiện còn đang trên đường vận chuyển về kho của đơn vị, hoặc đang lưu kho lưu bãi ở nơi khác.

Hàng chuyển bán hay hàng gửi bán về thực chất vẫn đang thuộc sở hữu của đơn vị mà chưa chuyển cho người mua hàng, về mặt hữu hình thì nó đang chuyển đến cho người mua hoặc đang ở kho của đại lý. Như vậy, về bản chất đối tượng hàng tồn kho này đang ở trong quá trình dự trữ cho sản xuất hoặc cho tiêu thụ, do vậy nó thuộc nhóm hàng tồn kho