Thế nào là người lao động được bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi đối với bảo hiểm xã hội?

Thế nào là người lao động được bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi đối với bảo hiểm xã hội?
Đánh giá bài viết

Tất cả người lao động trong xã hội đều được hưởng thụ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc “có đóng, có hưởng”, “lấy số đông bù số ít”; vừa mang tính bắt buộc vừa mang tính tự nguyện; Nhà nước và người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động, ngược lại người lao động cũng có trách nhiệm phải tự bảo hiểm cho mình (khi không may gặp phải những rủi ro, về già…) sự đóng góp của các bên tham gia để tự hình thành quỹ bảo hiểm xã hội độc lập và tập trung… Sự bình đẳng, công bằng trong bảo hiểm xã hội trước hết phải được xét dưới góc độ mối quan hệ giữa đóng góp và hưởng thụ tương ứng; công bằng không có nghĩa là sự san đều giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động có quyền tham gia bảo hiểm xã hội.