Thế nào là người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Quy định tại Điều 3 Nghị định số 127/ 2008/ NĐ – CP ngày 12/12/2008. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội  là người sử dụng lao  động có sử dụng từ mười ( 10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp sau đây:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.

– Tổ chức, chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội khác.

– Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

– Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.

– Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.