Thế nào là người thất nghiệp?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội :

Người thất nghiệp được hiểu là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm nhưng chưa tìm được việc làm.