Thoả ước lao động tập thể bao gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Bộ lao động, nội dung chủ yếu của thoả ước lao động tập thể bao gồm:

– Việc làm và đảm bảo việc làm.

– Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,

– Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng.

– Định mức lao động.

– An toàn lao động và vệ sinh lao động.

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

( Nội dung thoả ước tập thể không được trái với những quy định của Luật lao động và các luật khác).