Thoả ước lao động tập thể bao gồm những nội dung gì?

Thoả ước lao động tập thể bao gồm những nội dung gì?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Bộ lao động, nội dung chủ yếu của thoả ước lao động tập thể bao gồm:

– Việc làm và đảm bảo việc làm.

– Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,

– Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng.

– Định mức lao động.

– An toàn lao động và vệ sinh lao động.

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

( Nội dung thoả ước tập thể không được trái với những quy định của Luật lao động và các luật khác).