Thời đểm hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội: Thời điểm hưởng lương hưu được tính kể từ tháng liền kề sau tháng tổ chức bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu.