Thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ theo mục 12, điều 5, chương II, thông tư 05/2012 ngày 05/01/2012

–  Hàng hóa: 
Thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

– Nhập khẩu: 
Là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

– Dịch vụ : 
Thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.