Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường?

Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động làm việc trong điều kiện  lao động bình thường được quy định như sau:

– Tối đa ba mươi ngày trong một năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười năm năm.

– Tối đã bốn mươi ngày trong một năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười năm năm  đến dưới ba mươi năm.

– Tối đã 60 ngày trong một năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội  từ đủ ba mười năm trở lên.

( Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày làm viưệc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội  của người lao động).