Thủ tục thành lập, hoạt động, giải thể các tổ chức tín dụng

Thủ tục thành lập, hoạt động, giải thể các tổ chức tín dụng
Đánh giá bài viết

 

1. Thủ tục thành lập:
1.1. Điều kiện cấp giấy phép
a / Đối với tổ chức tín dụng Việt Nam
Những  điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thanh 2 lập và  họat động cho các Tổ chức tín dụng qui định tại điều 22; bao gồm:
1. Có nhu cầu hoạt động ngân hàng trên địa bàn xin hoạt động;
2. Có vốn theo luật định

3.Thành viên sáng lập là tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính.
4.Người quản trị điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với từng loại hình tổ chức tín dụng.
5.Có điều lệ, tổ chức và hoạt động phù hợp pháp luật
6.Có phương án kinh doanh khả thi

b/  Đối với các TCTD có vốn nước ngoài:
1. Đáp ứng các điều kiện đối với một TCTD trong nước[1]
2. Tổ chức tín dụng nước ngoài được các cơ quan thẩm quyền nước ngoài cho phép thực hiện các hoạt động ngân hàng. Khác với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác bên nước ngoài có thể một cá nhân tổ chức bất kỳ, trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng bên nước ngoài phải là một tổ chức tín dụng  được phép thành lập và hoạt động ngân hàng trên lãnh thổ quốc gia đó.

*Điều kiện cấp giấy phép mở chi nhánh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1) Các điều kiện 1,2,4 và 5 quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Các Tổ chức tín dụng.
2) Được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép mở chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam
3) Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài có văn bản bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.
4) Ngân hàng nước ngoài có văn bản  bảo đảm chịu  trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của Chi nhánh tại Việt Nam

Các điều kiện cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam
1. Tổ chức tín dụng nước ngoài là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài
2. Tổ chức tín dụng nước ngoài có quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế Việt Nam

c/ Điều kiện cấp Giấy phép họat động ngân hàng cho các tổ chức khác không phải là TCTD 
1. Hoạt động ngân hàng là hoạt động cần thiết và liên quan chặt chẽ với hoạt động chính
2. Có đủ vốn và điều kiện vật chất phù hợp  với yêu cầu hoạt động ngân hàng
3.Có cán bộ am hiểu hoạt động ngân hàng;
4.Có phương án kinh doanh khả thi về hoạt động ngân hàng.

1.2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho các tổ chức tín dụng.
Theo Điều 21 Luật các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng cho các Tổ chức tín dụng và giấy phép hoạt động ngân hàng cho các tổ chức khác. Đối với tổ chức tín dụng nhà nước sẽ do Thủ Tướng Chính phủ hoặc theo Ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định thành lập.

1.3. Hồ sơ xin xấp giấy phép thành lập và họat động cho các tổ chức tín dụng.
Hồ sơ xin cấp giấy phép  thành lập và hoạt động  Điều 23 Luật các Tổ chức tín dụng:
a/ Đối với TCTD:
–  Đơn xin phép thành  lập và hoạt động
–  Dự thảo điều lệ;
–  Phương án hoạt động 3 năm đầu, trong đó nêu rõ lợi ích kinh tế và hiệu quả của hoạt động ngân hàng
–  Danh sách lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực trình độ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát va tổng giám đốc
–  Mức vốn góp và phương án góp vốn, danh sách các cá nhân góp vốn
–  Tình hình tài chính và các thông tin khác liên quan đến các cổ đông lớn.
–  Chấp thuận của UBND cấp có thẩm quyền  về nơi đặc trụ sở của TCTD

b/ Đối với TCTD có vốn nước ngoài:
Theo Điều 108 Luật Các Tổ chức tín dụng quy định các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xin cấp giấy phép Tổ chức tín dụng có vốn nước ngòai. Trong đó có các giấy tờ yêu cầu chung đối với các Tổ chức tín dụng Việt Nam và các giấy tờ  riêng biệt đòi hỏi chỉ loại hình Tổ chức tín dụng nước ngoài, ví dụ : điều lệ của tổ chức tín dụng nước ngoài; Hợp đồng liên doanh đối với tổ chức tín dụng liên doanh, bảng cân đối tài chính lỗ lãi đã được kiểm toán  trong ba năm gần nhất của tổ chức tín dụng nước ngoài
2.  Điều kiện hoạt động
2.1. Điều kiện họat động đối với các TCTD
 Theo qui định tại Điều 28 Luật Các Tổ chức tín dụng, để tiến hành các hoạt động ngân hàng, các TCTD được cấp giấy phép phải hội đủ các điều kiện:
– Có điều lệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y
– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,có đủ vốn pháp định và trụ sở phù hợp hoạt động ngân hàng
– Phần vốn pháp định bằng tiền phải gửi vào tài khoản phong tỏa  không hưởng lải mở tại NHNN trước khi hoạt động tối thiểu 30 ngày. Số vốn này chỉ được giải tỏa sau khi Tổ chức tín dụng đi vào hoạt động
–  Đăng báo TW, Địa phương về việc thành lập tổ chức tín dụng.

2.2. Điều kiện họat động ngân hàng cho các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng  có giấy phép hoạt động ngân hàng
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có trụ sở kinh doanh phù hợp với yêu cầu thực hiện hoạt động ngân hàng
–  Đăng báo TW, địa phương về việc thực hiện thêm dịch vụ ngân hàng.

3 Phá sản, giải thể các Tổ chức tín dụng : (mục 2 chương V từ điều 98 đến điều 100 Luật các Tổ chức tín dụng ).


[1] Điều 22 Luật Các Tổ chức tín dụng