Thủ tục, trình tự ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng

Thủ tục, trình tự ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng
Đánh giá bài viết

 

Hồ sơ vay vốn

– Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn và các tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn.

-Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi cho tổ chức tín dụng

-Dưới góc độ pháp lý, Giấy đề nghị vay vốn là “đề nghị ký kết hợp đồng”.

*Thẩm định hồ sơ vay vốn :

Đây là một giai đoạn mang tính nghiệp vụ và rất quan trọng trong việc hạn chế rủi ro tín dụng. Thông thường mỗi Tổ chức tín dụng tuỳ theo cơ cấu tổ chức và phân định chức năng thẩm định dự án.

Công việc thẩm định bao gồm :

– Khả năng tài chính

– Tính khả thi của dự án

-Uy tín của khách hàng

– Biện pháp bảo đảm tín dụng

Trong trường hợp cần thiết Tổ chức tín dụng có thể thành lập hội đồng thẩm định hoặc thuê, trưng cầu các cơ quan chuyên môn để thẩm định.

*Quyết định cho vay:

Trên cơ sở kết luận về khả năng tài chính; tính khả thi của dự án đầu tư, mục đích tiêu dùng, sinh họat…cá nhân có thẩm quyền (Trường phòng Tín dụng; phó giám đốc; giám đốc chi nhánh…) quyết định cho vay

Tổ chức tín dụng quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng. Trường hợp quyết định không cho vay, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ từ chối cho vay.

*Ký kết hợp đồng tín dụng.

-Hợp đồng tín dụng đa số là được ký trực tiếp hoặc.

  • •trực tiếp: các bên ký kết  và ràng buộc các bên phải cử người thanm gia đàm phán
  • •Gián tiếp dưới sự hỗ trợ của Internet; Fax; telex…và các phương tiện khác.