Thuật ngữ marketing căn bản

Thuật ngữ marketing căn bản
Đánh giá bài viết

Trên mỗi dòng, cụm từ đâu là tiếng anh, cụm bên phải là dịch qua tiếng việt, cần thậm không nhầm nhé!

A

Advertising Quảng cáo

Auction-type pricing Định giá trên cơ sở đấu giá

B

Benefit Lợi ích

Brand acceptability Chấp nhận nhãn hiệu

Brand awareness Nhận thức nhãn hiệu

Brand equity Giá trị nhãn hiệu

Brand loyalty Trung thành nhãn hiệu

Brand mark Dấu hiệu của nhãn hiệu

Brand name Nhãn hiệu/tên hiệu

Brand preference Ưa thích nhãn hiệu

Break-even analysis Phân tích hoà vốn

Break-even point Điểm hoà vốn

Buyer Người mua

By-product pricing Định giá sản phẩm thứ cấp

C

Captive-product pricing Định giá sản phẩm bắt buộc

Cash discount Giảm giá vì trả tiền mặt

Cash rebate Phiếu giảm giá

Channel level Cấp kênh

Channel management Quản trị kênh phân phối

Channels Kênh(phân phối)

Communication channel Kênh truyền thông

Consumer Người tiêu dùng

Copyright Bản quyền

Cost Chi Phí

Coverage Mức độ che phủ(kênh phân phối)

Cross elasticity Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)

Culture Văn hóa

Customer Khách hàng

Customer-segment pricing Định giá theo phân khúc khách hàng

D

Decider Người quyết định (trong hành vi mua)

Demand elasticity Co giãn của cầu

 

Demographic environment Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học

Direct marketing Tiếp thị trực tiếp

Discount Giảm giá

Diseriminatory pricing Định giá phân biệt

Distribution channel Kênh phân phối

Door-to-door sales Bán hàng đến tận nhà

Dutch auction Đấu giá kiểu Hà Lan

E

Early adopter Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh

Economic environment Yếu tố (môi trường) kinh tế

End-user Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng

English auction Đấu giá kiểu Anh

Evaluation of alternatives Đánh giá phương án

Exchange Trao đổi

Exelusive distribution Phân phối độc quyền

F

Franchising Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu

Functional discount Giảm giá chức năng

G

Gatekeeper Người gác cửa(trong hành vi mua)

Geographical pricing Định giá theo vị trí địa lý

Going-rate pricing Định giá theo giá thị trường

Group pricing Định giá theo nhóm

H

Hori/ontal conflict Mâu thuẫn hàng ngang

I

Image pricing Định giá theo hình ảnh

Income elasticity Co giãn (của cầu) theo thu nhập

Influencer Người ảnh hưởng

Information search Tìm kiếm thông tin

Initiator Người khởi đầu

Innovator Nhóm(khách hàng) đổi mới

Intensive distribution Phân phối đại trà

Internal record system Hệ thống thông tin nội bộ

L

Laggard Nhóm ( khách hàng) lạc hậu

Learning curve Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập

List price Giá niêm yết

Location pricing Định giá theo vị trí và không gian mua

 

Long-run Average Cost – LAC Chi phí trung bình trong dài hạn

Loss-leader pricing Định giá lỗ dể kéo khách

M

Mail questionnaire Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư

Market coverage Mức độ che phủ thị trường

Marketing Tiếp thị

Marketing chaael Kênh tiếp thị

Marketing concept Quan điểm thiếp thị

Marketing decision support system Hệ thống hỗ trợ ra quyết định

Marketing information system Hệ thống thông tin tiếp thị

Marketing intelligence Tình báo tiếp thị

Marketing mix Tiếp thị hỗn hợp

Marketing research Nghiên cứu tiếp thị

Markup pricing Định giá cộng lời vào chi phí

Mass-customization marketing Tiếp thị cá thể hóa theo số đông

Mass-marketing Tiếp thị đại trà

Middle majority Nhóm (khách hàng) số đông

Modified rebuy Mua lại có thay đổi

MRO-Maintenance Repair Operating Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng

Multi-channel confliet Mâu thuẫn đa cấp

N

Natural environment Yếu tố (môi trường) tự nhiên

Need Nhu cầu

Network Mạng lưới

Newtask Mua mới

O

Observation Quan sát

OEM – Original Equiment

Manufacturer Nhà sản xuất thiết bị gốc

Optional- feature pricing Định giá theo tính năng tuỳ chọn

P

Packaging Đóng gói

Perecived – value pricing Định giá theo giá trị nhận thức

Personal interviewing Phỏng vấn trực tiếp

Physical distribution Phân phối vật chất

Place Phân phối

Political-legal environment Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý

Positioning Định vị

 

Post-purchase behavior Hành vi sau mua

Price Giá

Price discount Giảm giá

Price elasticity Co giãn ( của cầu) theo giá

Primary data Thông tin sơ cấp

Problem recognition Nhận diện vấn đề

Product Sản phẩm

Product Concept Quan điểm trọng sản phẩm

Product-building pricing Định giá trọn gói

Product-form pricing Định giá theo hình thức sản phẩm

Production concept Quan điểm trọng sản xuất

Product-line pricing Định giá theo họ sản phẩm

Product-mix pricing Định giá theo chiến lược sản phẩm

Product-variety marketing Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm

Promotion Chiêu thị

Promotion pricing Đánh giá khuyến mãi

Pulic Relation Quan hệ cộng đồng

Pull Strategy Chiến lược (tiếp thị) kéo

Purchase decision Quyết định mua

Purchaser Người mua (trong hành vi mua)

Push Strategy Chiến lược tiếp thị đẩy

Q

Quantity discount Giảm giá cho số lượng mua lớn

Questionaire Bảng câu hỏi

R

Relationship marketing Tiếp thị dựa trên quan hệ

Research and Development (R & D) Nguyên cứu và phát triển

Retailer Nhà bán lẻ

S

Sales concept Quan điểm trọng bán hàng

Sales information system Hệ thống thông tin bán hàng

Sales promotion Khuyến mãi

Satisfaction Sự thỏa mãn

Sealed-bid auction Đấu giá kín

Seasonal discount Giảm giá theo mùa

Secondary sata Thông tin thứ cấp

Segment Phân khúc

Segmentation (Chiến lược) phân thị trường

Selective attention Sàng lọc

Selective distortion Chỉnh đốn

Selective distribution Phân phối sàn lọc

 

Selective retention Khắc họa

Service channel Kênh dịch vụ

Short-run Average Cost –SAC Chi phí trung bình trong ngắn hạn

Social –cultural environment Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội

Social marketing concept Quan điểm tiếp thị xã hội

Special-event pricing Định giá cho những sự kiện đặc biệt

Straight rebuy Mua lại trực tiếp

Subculture Văn hóa phụ

Survey Điều tra

Survival objective Mục tiêu tồn tại

T

Target market Thị trường mục tiêu

Target marketing Tiếp thị mục tiêu

Target-return pricing Định gía theo lợi nhuận mục tiêu

Task environment Môi trường tác nghiệp

Technological enenvironment Yếu tố (môi trường) công nghệ

The order-to-payment eyele Chu kỳ đặt hàng và trả tiền

Timing pricing Định giá theo thời điểm mua

Trade mark Nhãn hiệu đăng ký

Transaction Giao dịch

Two-part pricing Định giá hai phần

U

User Người sử dụng

V

Value Giá trị

Value pricing Định giá theo giá trị

Vertical conflict Mâu thuẫn hàng dọc

W

Want Ước muốn

Wholesaler Nhà bán sỉ