Thực trạng chi mua sắm công ở Việt Nam

Chi mua sắm công bao gồm chi sự nghiệp kinh tế và chi đầu tư phát triển của các cơ quan nhà nước không bao gồm các dịch vụ công ích do nhà nước cung cấp và chi trả lương cho cán bộ, nhân viên và các khoản chi đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhà nước, các khoản chi mua sắm của các dự án đầu tư công không bao gồm chi trả lương đối với cán bộ, nhân viên. Mua sắm công do các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương, các dự án đầu tư công và các doanh nghiệp nhà thực hiện việc mua sắm các sản phẩm hàng hóa và các dịch vụ để hỗ trợ và thực thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Qua thực tế đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam hiện nay, hàng năm Chính phủ dành một khoản chi tiêu rất lớn để phục vụ phát triển, do đó chi tiêu công của Chính phủ để phục vụ nhu cầu mua sắm công hàng năm bình quân chiếm tới 40% GDP.


Qua số liệu trên cho thấy, quy mô chi mua sắm công ở Việt Nam liên tục tăng qua các năm và mỗi giai đoạn, đồng thời có xu hướng giai đoạn sau tăng cao hơn giai đoạn trước. Năm 2005 mức chi mua sắm công bình quân khoảng 335.684 nghìn tỷ đồng, đến năm 2010 con số này là 881.96 nghỉn tỷ đồng (tăng 263% so với năm 2005, tốc độ tăng bình quân mỗi năm trong giai đoạn là 50%), năm 2015 là 1.677,16 tỷ đồng (tăng 190,2% so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân trung bình trong giai đoạn 2010-2015 là 38%), năm 2017 là 2.003,16 nghìn tỷ đồng (tăng 119,4% so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân hàng năm của giải đoạn 2015-2017 là 60%)