Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta

Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta
Đánh giá bài viết

Từ năm 1999, khi Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra quyết định 143/HĐBT ngày 10/5/1990 cho phép thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần đến tháng 12/ 2000 mới có 636 DNNN và bộ phận DNNN được thực hiện cổ phần hoá hoặc các hình thức chuyển đổi khác. Cụ thể số doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá những năm 1990- 1992 là 0, giai đoạn 1992-1995 là 7, năm 1996 là 6, năm 1997 là 7, năm 1998 là 100, năm 1999 là 250, năm 200 là 212 và 5 tháng đầu năn 2001 là 54…

Trong số 636 DNNN được cổ phần hoá, chuyển sang hoạt động theo luật doanh nghiệp thì 45,5% thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, 37,7% thuộc dịch vụ thương mại, 10,7% thuộc giao thông vận tải, hơn 5% thuộc các lĩnh vực còn lại. Như vậy hiẹn nay trên thực tế chúng ta mới chỉ cổ phần hoá được 11% trên tổng số doanh nghiệp Nhà nước.

Hoà chung vào xu thế chung của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Liên hiệp vận tải Gemadept là một trong năm đơn vị của ngành vận tải đường biển của Việt nam được cổ phần hoá, nhưng tới nay kết quả vẫn chưa được là bao nhiêu. Hiện nay ngành vận tải đường biển Việt nam đang từng bước thúc đẩy quá trình cổ phần hoá những doanh nghiệp thành viên thuộc tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt nam.

Bên cạnh những nỗ lực mà liên hiệp Gemadept đã đạt được trong thời gian qua, Nhà nước cũng cần có những chủ trương chính sách để những doanh nghiệp đã được cổ phần hoá hoạt động ngày một hiệu quả hơn, bên cạnh đó nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp còn lại trong ngành vận tải ddường biển nói riêng và các doanh nghiệp nhà nước nói chung tiến hành cổ phần hoá.

Như vậy, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một chiến lược cải cách doanh nghiệp .

Quy luật tất yếu sẽ dẫn đến phá sản hàng loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu nhà nước không có moọt chiến lược hỗ trợ toàn diện, nếu chính bản thân các doanh nghiệp này không chủ động tìm kiếm những phương thức liên kết rộng lớn thay cho hình thức liên kết “tay đôi” phổ biến hiện nay.
Một phương thức lliên kết được đề xuất và hình thành những nhóm doanh nghiệp có hạy nhân nòng cốt đó là là một doanh nghiệp lớn dưới dạng công ty cổ phần