Thực trạng kinh tế thị trường ở trình độ kém phát triển

Thực trạng kinh tế thị trường ở trình độ kém phát triển
Đánh giá bài viết

Thể hiện ở trình độ phát triển của sản xuất hàng hoá thấp do phân công lao động kém phát triển .80%dân cư sống ở nông thôn,71%lực lượng lao động làm trong nông nghiệp và do đó ,cơ cấu kinh tế lạc hậu và chuyển dịch chậm ,nhất là cơ cấu kinh tế nông nghiệp :sản xuất lương thực vẫn là ngành chính chiếm đại bộ phận đất canh tác ,tỷ suất hàng hoá lương thực thấp ,chăn nuôi chưa trở thành ngành chính ..Tự do kinh doanh và cạnh tranh theo pháp luật _hai thế mạnh của cơ chế thị trường ,chưa được quán triệt đầy đủ và thực thi hữu hiệu trên thị trường .Thị trừơng dân tộc thống nhất đang trong quá trình hình thành và chưa đồng bộ ,thể chế thị trường chưa tạo môi trường ổn định và an toàn cho sản xuất _kinh doanh ,đặc biệt là thể chế tài chính ,tín dụng ,tiền tệ .Có nhiều chủ thể sản xuất kinh doanh thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia vào thị trường .Nhiều kiểu sản xuất hàng hoá cùng tồn tại đan xen nhau ,trong đó sản xuất hàng hoá nhỏ còn phổ biến .Quá trình chuyển từ nền kinh tế mang nặng tính chất tự cung tự cấp lên kinh tế hàng hoá diễn ra đồng thời với quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước .Sự hình thành thị trường trong nước gắn với việc mở rộng thị trường ngoài nước,với việc mở rộng quan hệ kinh tế đói ngoại ,với việc mở cửa,hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực trong điều kiện trình độ phát triển kinh tế _xã hội của ta thấp hơn nhiều so với nước kinh tế phát triển .Vì thế đây là thời cơ thách thức lớn đối với các nhà sản xuất hàng hoá.Quả lý nhà nước về kinh tế ,xã hội còn yếu kém “hệ thống pháp luật ,cơ chế ,chính sách chưa đồng bộ và nhất quán ,thực hiện chưa nghiêm .Công tác tài chính ngân hàng,giá cả ,..còn nhiều yéu kém ,thủ tục hành chính ..đổi mới còn chậm.Thương nghiệp nhà nước bỏ trống một số trận địa quan trọng ,chưa phát huy tốt vai trò chủ đạo trên thị trường .Quản lý xuất nhập khẩu còn nhiều sơ hở ,tiêu cực .Chế độ phân phối thu nhập còn nhiều bất hợp lý .Ngoài ra còn được thể hiện ở sự phân công lao dộng chưa phát triển ,cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu ,thị trường chưa hình thành đồng bộ ,sức cạnh tranh của hàng hoá còn yếu .