Thực trạng Mua sắm công ở Việt Nam

Thực trạng chi tiêu công

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, đang trong quá trình cải cách hành chính theo hướng hoàn thiện, chuyên nghiệp hóa và từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và QLNN về ĐTMSC nói riêng. Trong thời gian qua, công tác QLNN về ĐTMSC ở nước ta đã được nhà nước quan tâm, chú trọng đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, điều kiện môi trường làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Cụ thể, giai đoạn 2005 – 2017 chi tiêu công ở nước ta liên tục tăng qua các năm, điều đó được thể hiện thông qua bảng số liệu sau đây Qua bảng tổng hợp và biểu đồ ở trên cho thấy giá trị chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của Việt Nam có xu hướng tăng theo thời gian, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể mức chi thường xuyên của năm 2005 là 101.280 tỷ đồng, đến năm 2010 thì con số này tăng lên là 335.560 tỷ đồng (tăng gấp 331,32%) so với năm 2005, đến năm 2015 mức chi thường xuyên tăng lên là 767.000 tỷ đồng (tăng 757,30% so với năm 2005 và gấp 258,57% so với năm 2015), đến năm 2017 con số này tăng lên là 896.280 tỷ đồng (tăng 267,10 % so với năm 2010). Như vậy tính bình quân khoảng 5 năm thì mức tăng chi tiêu thường xuyên của Chính phủ là 2,5 lần. Song song với mức tăng của chi thường xuyên  thì chi đầu tư phát triển ở nước ta cũng liên tục tăng qua các năm, theo đó năm 2005 mức chi thường xuyên là 65.995 tỷ đồng, năm 2010 là 125.500 tỷ đồng (tăng 190,16% so với năm 2005) bình quân mỗi năm cho cả giai đoạn tăng gần 38%, năm 2017 là 357.150 tỷ đồng (tăng 541,17% so với năm 2005, tăng 284,58% so với năm 2015), điều đó cho thấy sự quan tâm đầu tư của Chính phủ đối với hoạt động chi thường xuyên là rất lớn và liên tục tăng qua các năm

Qua sơ đồ trên cho thấy quy mô và tốc độ tăng đầu tư của chi tiêu công cho lĩnh vực mua sắm công qua các giai đoạn là rất lớn, giai đoạn 2005-2010 là 352.450 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2010-2015 là 564.900 nghìn tỷ đồng đến giai đoạn 2015-2017 là 243.380 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng có xu hướng ngày càng cao. Đặc biệt trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển.