Thực trạng nhận diện và xác định các Trung tâm chi phí

Phân tích kết quả khảo sát cho thấy 100% các Công ty xi măng tại Hải Dương trên thực tế chưa áp dụng kế toán trách nhiệm. Việc xác định các TTTN và TTCP cả đối với khối quản lý và khối làm kế toán trực tiếp là một vấn đề khá xa lạ. Mặc dù một số công ty đã có sự phân cấp quản lý và quy định trách nhiệm đối với người phụ trách bộ phận, tuy nhiên chưa hiểu rõ thế nào là trung tâm trách nhiệm và trung tâm chi phí, chưa hiểu rõ tác dụng của việc kiểm soát và đánh giá chi phí thông qua các TTTN, TTCP.