Thực trạng phân tích thông tin chi phí xây lắp phục vụ quản trị

Kết quả khảo sát thực tế tại các TCTXDCTGT, tác giả nhận thấy thực trạng phân tích thông tin CP phục vụ quản trị CPXL tại các TCTXDCTGT nhƣ sau:

* Phân tích biến động CP chênh lệch.

100% các TCTXDCTGT đã phân tích biến động CP để KSCP. Tuy nhiên, mới tập trung vào phân tích biến động của CPNVLTT thực tế với dự toán. Còn khoản mục CPNCTT, CPMTC và CPSXC không phân tích so sánh giữa chi phí thực tế với kế hoạch và dự toán. Chƣa có DN nào thực hiện phân tích để xác định nguyên nhân chênh lệch.

Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh

Tại các TCTXDCTGT thƣờng xuyên phải đứng trƣớc các quyết định kinh doanh nhƣ các quyết định về giá bỏ thầu hay giá giao khoán; quyết định lựa chọn phƣơng pháp TCTC; quyết định tiếp tục hay chấm dứt hoạt động của một bộ phận; quyết định đầu tƣ,… Tuy nhiên, khi tác giả tìm hiểu về các nguồn thông tin mà các nhà quản trị sử dụng để đƣa ra quyết định lựa chọn thì cho thấy hầu hết các quyết định của nhà quản trị đều dựa trên sự phân tích sơ bộ giữa tổng doanh thu và CP để tính lợi nhuận có thể đạt đƣợc, đồng thời dựa trên kinh nghiệm quản lý của các nhà quản trị. Các DN chƣa sử dụng công cụ phân tích thông tin thích hợp của KTQTCPXL để phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị.

Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của các trung tâm chi phí.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, 100% các TCTXDCTGT chƣa thực hiện phân cấp quản lý theo các trung tâm trách nhiệm phục vụ cho KSCP. Hệ thống kế toán trách nhiệm chƣa đƣợc áp dụng tại các TCTXDCTGT. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của trung tâm CP chƣa đƣợc thực hiện.