Thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào sau khi tham gia vào AEC

Sau khi tham gia vào AEC, tình hình phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào có sự thay đổi tương đối lớn, trong phạm vi so sánh trước và sau khi tham gia vào AEC, tác giả sử dụng số liệu thống kê về tình hình phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào năm 2015 đây là năm đại diện cho phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước khi tham gia vào AEC và năm 2016 là năm sau khi nước CHDCND Lào tham gia vào AEC, việc so sánh tương quan giữa trước và sau để từ đó giúp tác giả so sánh sự khác biệt về phát triển xuất khẩu nông sản trước và sau khi tham gia AEC. Đồng thời, tác giả sử dụng một số chỉ tiêu như kim ngạch xuất khẩu, xuất khẩu theo thị trường… để so sánh sự khác biệt đó. Cụ thể như sau:

Về kim ngạch xuất khẩu: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dường như có xu hướng tăng giữa trước và sau khi tham gia vào AEC, trước khi tham gia vào AEC cụ thể năm 2015, giá trị kim ngạch xuất khẩu của nước CHDCND Lào khoảng 95,07 triệu USD thì sau khi tham gia vào AEC, kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào khoảng 98,56 triệu USD. Việc ra tăng về kết quả tuyệt đối khi tham gia vào AEC cho thấy tín hiệu tích cực cho xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào khi gia nhập AEC.

Bảng số liệu tính toán của tác giả cũng cho thấy, có sự gia tăng về số tuyệt đối cũng như số tương đối khi so sánh trước và sau khi tham gia AEC, tốc độ tăng tuyệt đối khoảng 3,49 triệu USD tương ứng khoảng 3,67%

Tình hình xuất khẩu nông sản chủ lực theo mặt hàng:

Tình hình xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào có sự thay đổi theo hướng tích cực sau khi tham gia AEC, sự thay đổi chung của kim ngạch xuất khẩu có sự đóng góp của các mặt hàng xuất khẩu nông sản chủ lực, cụ thể như sau:

Kết quả bảng số liệu trên cho thấy, mặt hàng cà phê dường như có sự đóng góp lớn nhất với mức tăng tuyệt đối sau khi tham gia AEC so với trước khi tham gia AEC (năm 2015) khoảng 5,35 triệu USD, tiếp sau đó là mặt hàng rau quả với mức tăng  tuyệt đối khoảng 2,31 triệu USD và mặt hàng gạo với mức tăng tuyệt đối khoảng 0,92 triệu USD. Mức tăng kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng cũng tương đối phù hợp với chiến lược phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào khi mặt hàng cà phê vẫn là mặt hàng có thương hiệu và thế mạnh nhất trong xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào và được sự đầu tư tương đối mạnh mẽ của các đơn vị sản xuất và của nhà nước.

Tình hình xuất khẩu nông sản theo khu vực thị trường:

Tình hình xuất khẩu nông sản theo khu vực thị trường sau khi hình thành AEC có sự thay đổi tương đối mạnh mẽ khi kim ngạch xuất khẩu nông sản sang thị trường Châu Á và thị trường EU vẫn có sự thay đổi tích cực, có sự gia tăng về kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên dường như kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ lại có xu hướng giảm trong kỳ nghiên cứu.

Việc xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào vào thị trường các nước Châu Á có thể một phần ảnh hưởng của việc hình thành AEC, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu cho nước CHDCND vào các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực ASEAN, cụ thể hóa những lợi thế đó là việc kim ngach xuất khẩu nông sản vào thị trường Châu Á đã tăng 2,39 triệu USD khi so sánh năm 2016 và năm 2015.

Diện tích và sản lượng một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước CHDCND Lào

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước CHDCND Lào bao gồm: cà phê, rau quả và gạo… Về diện tích và sản lượng của các sản phẩm chủ lực so sánh trước và sau khi hình thành AEC như sau:

Diện tích trồng lúa gạo và trồng cà phê có xu hướng tăng dần sau khi nước CHDCND Lào tham gia vào AEC, điều này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nước CHDCND Lào trong việc thúc đẩy phát triển xuất khẩu nông sản, cụ thể đã có sự gia tăng tương đối trong kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào.