Thực trạng quản lý, giám sát và tổ chức của ban quản lý dự án ODA còn hạn chế

Công tác quản lý, giám sát và tổ chức của Ban quản lý dự án ODA còn nhiều hạn chế. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tham gia Ban quản lý dự án ODA còn nhiều bất cập như: năng lực đám phán, ký kết và quản lý hợp đồng hạn chế, tổ chức thực hiện đấu thầu kéo dài, hạn chế về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án còn chưa kịp thời và hiệu quả. Năng lực của cán bộ quản lý dự án ODA còn bị hạn chế vì: chưa được chuyên môn hóa, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án, ít được đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, chưa có điều kiện thường xuyên tiếp cận với các nguồn thông tin cần thiết, một bộ phận cán bộ dự án chỉ làm việc kiêm nhiệm, chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ dự án chuyên nghiệp. Ngoài ra, Cơ cấu tổ chức của các Ban quản lý dự án ODA chưa thật sự đạt hiệu quả, còn thiếu chuyên nghiệp vì: việc phân chia công việc, quyền hạn và trách nhiệm của các cấp trong quản lý dự án không rõ ràng, phân cấp chưa gắn liền với giám sát từ cấp trên và chưa gắn với tăng cường năng lực cho cấp dưới dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình không đạt yêu cầu. Trong công tác tổ chức và thực hiện các chương trình, dự án từ nguồn vốn ODA vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong đó có vấn đề tiêu cực như tham nhũng, thất thoát và lãng phí trong sử dụng vốn ODA.  Vấn đề tham nhũng trong sử dụng nguồn vốn ODA đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam, vấn đề này cũng được cảnh báo từ trước nhưng do thiếu kinh nghiệm trong tổ chức quản lý, giám sát mà Việt Nam vẫn để xảy ra tình trạng tham nhũng trong sử dụng vốn ODA. Thực tiễn tại Việt Nam trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ thất thoát vốn lớn liên quan đến các dự án lớn như: PMU 18, cầu Thanh Trì, Cầu Hoàng Long, các dự án có quy mô nhỏ khác và gần đây là dự án Đại lộ Đông Tây mà đối tác Nhật Bản khai nhận đã đưa hối lộ cho bên Việt Nam để được ưu đãi về các hợp đồng. Những vụ việc này tạo nên dư luận
gây quan ngại cho các nhà tài trợ, có ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bên viện trợ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).