Thực trạng tăng trưởng xanh ngành xi măng Việt Nam

Trong giai đoạn tới, mục tiêu này cần kết hợp SXXM với tái chế, tái sử dụng các chất thải công nghiệp và xử lý rác thải.

Thực trạng SXXM Việt Nam thuộc nhóm 5 nước SXXM và clanke lớn nhất Thế giới. Tổng số các dây chuyền SXXM đã được đầu tư và khai thác đến hết 2017 là 82 dây chuyền sản xuất clanhke với tổng công suất thiết kế là 97.64 triệu tấn xi măng/năm. Việt Nam từ nước vẫn còn nhập khẩu xi măng đến năm 2013, Việt Nam không còn nhập khẩu xi măng mà trở thành quốc gia sản xuất, tiêu thị và xuất khẩu xi măng (Bảng 1.5).

Về công nghệ sản xuất, Ở Việt Nam hiện nay chỉ còn 01 lò đứng nung clanhke, công suất khoảng 100,000 tấn xi măng/năm, không đáng kể so với tổng  công suất thiết kế 97.64 triệu tấn xi măng/năm. Trong số 82 dây chuyền sản xuất clanhke hiện có, chỉ có 3 dây chuyền không có buồng phân hủy (calciner) là dây chuyền 1- xi măng Hoàng Thạch, X77, dây chuyền 1 của xi măng Hữu Nghị. Tổng công suất thiết kế của 3 dây chuyền này là 1.33 triệu tấn xi măng/năm, chiếm 1.83% tổng công suất thiết kế xi măng hiện tại. Như vậy có thể coi công nghệ SXXM của nước ta là công nghệ lò quay, phương pháp khô, có hệ thống tháp trao đổi nhiệt nhiều tầng và buồn phân hủy. Đây là loại hình công nghệ SXXM tiên tiến hiện nay.

Trong tương lai, nhu cầu xi măng vẫn tiếp tục tăng do nhu cầu phát triển đất nước.

Tổng hợp dự báo nhu cầu xi măng trong tương lai (Bảng 1.6):Thực trạng phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam cho thấy hướng phát triển ngành xi măng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bền vững, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu, và tiêu hao năng lượng thấp; bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng các chất thải công nghiệp và  xử lý rác thải. Sự phát triển ngành công nghiệp xi măng theo hướng TTX, trong tương lai sản lượng ngành xi măng vẫn tiếp tục tăng kéo sử dụng nhiều tài nguyên và năng lượng hơn, phát thải môi trường cao hơn… Do đó việc đánh giá TTX thông qua các tiêu chí đánh giá TTX đối với các doanh nghiệp SXXM trong ngành công nghiệp xi măng là rất cần thiết và phải được thực hiện.