Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất

Tổ chức bộ máy kế toán là một nội dung rất quan trọng vì nó liên quan đến nhiều yếu tố như tổ chức nhân sự, thông tin cung cấp cho các nhà quản lý cũng như mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với bộ phận khác bên trong và ngoài doanh nghiệp. Bộ máy kế toán bao gồm những người làm công tác kế toán trong doanh nghiệp cùng với các phương tiện, trang thiết bị, dùng để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế của đơn vị.

Theo kết quả khảo sát, có 87% số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đoàn Hóa chất  áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung, còn lại 13% áp dụng bộ máy kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán và tất cả các doanh nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn hóa chất đều áp dụng mô hình kế toán tài chính kết hợp mô hình kế toán quản trị.

Theo mô hình này, mỗi nhân viên kế toán đồng thời thực hiện chức năng kế toán tài chính và kế toán quản trị, các doanh nghiệp không tổ chức bộ máy kế toán quản trị riêng. Điều này tạo thuận lợi cho việc tập trung thông tin kế toán, phục vụ cho quyết định quản lý tại doanh nghiệp.

Bộ phận kế toán chủ yếu tập trung cung cấp thông tin kế toán tài chính, chưa có nhân viên chuyên về kế toán quản trị các phần hành kế toán, đặc biệt là phần hành kế toán chi phí sản xuất và giá thành. Các doanh nghiệp chưa chủ động trong thực hiện công tác kế toán quản trị như lập định mức chi phí, dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ…Các thông tin mà kế toán tập hợp từ kế toán tài chính cung cấp cho các nhà quản trị chưa đủ nhà quản trị ra quyết định phù hợp.

Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam vẫn chưa có bộ phận kế toán quản trị theo đúng chức năng. Mức độ thông tin kế toán quản trị cung cấp cho nhà quản trị chưa phản ánh đúng tầm quan trọng của kế toán quản trị.