Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán

Kết quả khảo sát trên cho thấy Bộ máy kế toán tại các Công ty  xi măng được tổ chức theo mô hình tập trung chiếm 80% phù hợp với đặc điểm của các công ty xi măng có quy mô vừa, địa điểm sản xuất tập trung, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tập trung về một mối. Mô hình phân tán chiếm 20% tập trung vào các công ty có quy mô lớn, có các xí nghiệp trực thuộc hoặc thành lập các chi nhánh phụ thuộc ở các tỉnh.

Số lượng người làm việc tại Phòng kế toán trong các công ty trung bình từ 4- 6 người chiếm 60%, từ 07 đến 10 người là 26%, chỉ có Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và Công ty xi măng Phúc Sơn có số lượng nhân viên kế toán trên 10 người chiếm 14%. Thực tế hiện nay các công ty sản xuất xi măng đều sử dụng phần mềm kế toán 100% nên số lượng lao động kế toán ở một số công ty có quy mô vừa và nhỏ không nhiều. Một kế toán có thể kiêm nhiều phần hành vẫn đảm bảo được khối lượng và tiến độ công việc, bộ phận kế toán gọn nhẹ, hiệu quả là mục tiêu hướng tới của các công ty. Nhưng đối với các công ty có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều phải phân chia mỗi phần hành kế toán một người chuyên trách như thủ quỹ, kế toán kho, kế toán ngân hàng, kế toán bán hàng, kế toán giá thành, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, kế toán thuế…

Cũng theo kết quả khảo sát các công ty đều chưa có bộ phận KTQT riêng, hiện tại công việc KTQT vẫn do cán bộ KTTC thực hiện và chưa thực sự rõ ràng giữa hai loại hình kế toán này. Tuy nhiên mong muốn được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa KTTC với KTQT được tất cả các công ty ủng hộ vì mô hình này là phù hợp với điều kiện hiện tại của các công ty sản xuất xi măng.