Thực trạng tổ chức bộ máy QLNN về Đấu thầu mua sắm công

Ở Nước ta, Chính phủ mà đại diện là Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền cao nhất thực hiện QLNN về ĐTMSC, giúp việc cho Chính phủ và cho Thủ tướng chính phủ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối chức năng được Chính phủ giao phụ trách thực hiện công tác tham mưu và quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, còn có sự tham gia quản lý của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện công tác QLNN về đấu thầu trong phạm vi, quyền hạn cho phép. Cụ thể như sau:

– Chính phủ: thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động ĐTMSC trên phạm vi cả nước.

– Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm: Quyết định các nội dung QLNN về ĐTMSC đối với các dự án thuộc thẩm quyền của mình; Phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong QLNN về ĐTMSC theo quy định của Luật Đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động ĐTMSC trên phạm vi cả nước theo quy định của Luật Đấu thầu; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu; thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện trách nhiệm: Thực hiện quản lý công tác ĐTMSC; Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động QLNN về ĐTMSC; Giải quyết kiến nghị trong hoạt động ĐTMSC; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về ĐTMSC; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đấu thầu; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp là người có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật Đấu thầu. Theo quy định hiện hành, hàng năm các Bộ, Ban ngành trung ương và UBND các cấp tổng hợp báo cáo tình hình công tác đấu thầu của cơ quan, đơn vị mình về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

– Cơ quan thường trực thực hiện QLNN về đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ chủ quản được Chính phủ giao thực hiện chức năng QLNN về đấu thầu nói chung và QLNN về ĐTMSC nói riêng, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện chức năng QLNN về đấu thầu là Cục Quản lý đấu thầu. Trải qua gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Quản lý đấu thầu ngày nay đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cả về nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như chuyên môn, nghiệp vụ. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Cục Quản lý đấu thầu đã trải qua 4 thời kỳ phát triển với các tên gọi khác nhau: Văn phòng XTQG (1994 – 1996), Văn phòng Xét thầu (1996 – 2003), Vụ Quản lý đấu thầu (2003 – 2009) và từ năm 2009 đến nay là Cục Quản lý đấu thầu. Qua mỗi thời kỳ phát triển, Cục Quản lý đấu thầu đều đảm nhận những chức năng, nhiệm vụ mới, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là sự đóng góp vào thành công trong công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về đấu thầu nói riêng.