Thực trạng tổ chức ghi nhận thông tin ban đầu về kế toán quản trị

Thông tin kế toán là thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, hoàn thành trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hoặc thông tin hướng tới tương lai. Chất lượng thông tin phụ thuộc rất nhiều vào thông tin ban đầu, nếu doanh nghiệp tổ chức hệ thống thu nhận thông tin khoa học và hiệu quả thì quá trình xử lý và cung cấp thông tin cho nhà quản trị đạt kết quả cao. Ảnh hưởng trực tiếp nhất tới quá trình thu nhận thông tin ban đầu chính là hệ thống chứng từ.

Theo kết quả khảo sát, tất cả các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đoàn Hóa chất cho thấy các doanh nghiệp vận dụng hệ thống từ theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống chứng từ được sử dụng chung cho kế toán tài chính và kế toán quản trị. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn thiết thế hệ thống chứng từ nội bộ nhằm thu thập thông tin có liên quan kế toán quản trị như: Báo cáo sử dụng vật tư, Báo cáo sử dụng vật liệu cho phân xưởng, Báo cáo tiến độ sản xuất, Báo cáo sản xuất…