Tiêu chí đánh giá chiến lược marketing địa phương

Đánh giá hiệu suất chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư vào KCN là một trong những bước của tiến trình quản trị marketing. Mục tiêu của việc đánh giá hiệu quả là phát hiện những sai lệch giữa thực hiện với kế hoạch; xác định nguyên nhân gây nên những sai lệch. Từ đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu kỳ vọng. Kiểm tra và đánh giá quá trình marketing thường được tiến hành theo kế hoạch hàng năm hoặc kiểm tra và đánh giá chiến lược. Đánh giá hiệu quả chiến lược marketing địa phương là hoạt động cần thiết để điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn cho phù hợp. Kiểm tra và đánh giá giúp nhà quản lý nắm được tiến độ thực hiện và mức độ thành công của các chương trình marketing.

Hiệu quả hoạt động marketing lãnh thổ thể hiện ở (1) giá trị thu hút (đăng ký và thực hiện) và tuân thủ các định hướng marketing; (2) triết lý về khách hàng; và (3) hiệu quả hoạt động. Khi đo lường và đánh giá hiệu quả chiến lược marketing, địa phương xem xét khía cạnh tổ chức marketing tổng hợp như việc kết hợp marketing và kiểm tra những chức năng marketing, việc hợp tác giữa các bộ phận chức năng… Bên cạnh đó, tính chính xác của các thông tin marketing về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng thu hút đầu tư, nguồn gốc và hành vi nhà đầu tư, địa bàn dự định đầu tư, lĩnh vực đầu tư, giá trị đầu tư, khả năng thực hiện đầu tư so với đăng ký, hiệu quả chi phí marketing… cũng cần được đo lường.

Số lượng vốn đầu tư được thu hút vào địa phương là một trong những tiêu chí đo lường định lượng sự hấp dẫn của địa phương và sự thành công của chiến lược marketing địa phương. Mức chênh lệch giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện đầu tư phản ánh chất lượng của hoạt động thu hút đầu tư cũng như sự hấp dẫn của môi trường kinh doanh.

Hiện trạng đầu tư với các thước đo gồm số lượng dự án, mức vốn đầu tư hoặc tỷ lệ lấp đầy các KCN theo quy hoạch là những tiêu chí giúp định lượng tác động của hoạt động marketing địa phương đến đầu tư. Các thước đo này cần được đánh giá, đo lường theo thời gian. Các kết quả thu thập được về số lượng dự án, mức vốn đầu tư và tỷ lệ lấp đầy dự án theo quy hoạch được phân tích và đánh giá theo năm để tìm ra nguyên nhân nhằm bổ sung và hoàn thiện các hoạt động marketing địa phương trong những năm tiếp theo.

Một tiêu chí khác để đo lường hiệu quả của chiến lược marketing thông qua ảnh hưởng lan tỏa của thu hút đầu tư. Tác động lan tỏa của thu hút đầu tư được thể hiện ở năng suất và thu nhập quốc dân tăng, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế được cải thiện, năng lực kinh doanh được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực.

Ngoài ra, thu hút đầu tư vào các KCN cũng có ảnh hưởng đến quá trình cải thiện môi trường sinh hoạt của cư dân, nâng cao năng lực và kinh nghiệm cá nhân, tiếp cận các trào lưu văn hóa mới của thế giới…

Bên cạnh những tiêu chí đo lường hiệu quả trên, kiểm tra và đánh giá hoạt động marketing địa phương cũng sử dụng tiêu chí đo lường mức độ truyền/lan truyền thông tin.

Sau khi đánh giá hoạt động marketing với việc thu hút đầu tư vào KCN, địa phương nhận biết mức sai lệch giữa kế hoạch (mục tiêu) và thực hiện (thực tế). Địa phương có thể điều chỉnh mục tiêu (nếu là những nguyên nhân khách quan) hoặc tăng cường nguồn lực của địa phương (nếu nguyên nhân do chủ quan địa phương).