Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả và công bằng trong Bảo hiểm y tế tự nguyện

 

1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả

BHYTTN sẽ đạt được hiệu quả khi đảm bảo những tiêu chí sau:

 • Thủ tục đơn giản, dễ thực hiện.
 • Số lượng người tham gia ngày càng tăng, người đã tham gia tiếp tục tham gia, vận động nhiều người khác tham gia đạt tỷ lệ cao.
 • Hạn chế biến dạng của chương trình.
 • Phân phối lại thu nhập.
 • Đảm bảo thu chi của quỹ BHYTTN, ổn định lâu dài
 • Chi trả bảo hiểm đúng đối tượng.
 • Thông tin đầy đủ giữa các bên tham gia.

2. Tiêu chí đánh giá công bằng

 • Đảm bảo mọi người đều nắm được những thông tin về mức lợi ích do BH mang lại, để tiện lợi trong việc tham, gia
  • Quyền lợi giữa các đối tượng tham gia như nhau
  • Mọi đối tượng đếu có thể tham gia nếu có nhu cầu
  • Các bên tham gia thực hiện đúng quy định của BHYTTN.
  • Không có sự phân biệt đối xử giữa người KCB theo BHYT với người KCB dịch vụ.