Tin học ứng dụng trong kinh doanh

GIÁO TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

ThS. Nguyễn Văn Chế

Lời mở đầu

Chương 1: Một số hàm thông dụng

Chương 2: Cơ sở dữ liệu trên Excel

Chương 3: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu

Chương 4: Các hàm tài chính

Chương 5: Các bài toán ứng dụng trong kinh doanh

Danh mục viết tắt

Tài liệu tham khảo

Mục lục

 

DOWNLOAD