Tính hai mặt của hình thức cấp phép

Đánh giá bài viết

a. Tính tích cực (Posivity)

– Người được cấp phép có cơ hội nhanh chóng tiếp cận thị trường nước ngoài, giảm thiểu được rủi ro, không phải đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc (chi phí thấp). Do vậy, các công ty nhỏ và vừa có thể dễ dàng áp dụng chiến lược này trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế nhằm duy trì được mục tiêu doanh số và lợi nhuận của mình.

– Người cấp phép vẫn có thể thu được một khoản tiền không nhỏ saờithì gian đã sử dụng sản phẩm trí tuệ của mình với mức lợi nhuận và hiệu quả cao nhất. Rõ ràng cấp phép đảm bảo cho các TNCs khai thác triệt để sản phẩm trí tuệ, tăng thêm mức đầu tư phát triển công nghệ mới, tiếp tục nâng cao lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh quốc tế.

b. Tính tiêu cực (Negativity)

Theo lý giải của những người cấp phép, họ sẽ không còn độc quyền được nữa về sở hữu trí tuệ của mình ngay sau khi đã cấp phép. Vì vậy, người được cấp phép sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với người cấp phép trên thị trường xuất khẩu. Lập luận ấy có thể đúng về lý thuyết nhưng trên thực tế không hoàn toàn như vậy, bởi lẽ sau khi cấp phép, họ đã kịp thời chuyển hwongs đầu tư và phát triển tài sản trí tuệ mới khác.