Tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta

Trong lịch sử, nền nông nghiệp nước ta vốn đã là nền nông nghiệp trồng lúa nước, chăn nuôi chưa được chú trọng phát triển như là một ngành sản xuất độc lập, mà mới được coi là một hoạt động sản xuất phụ nhằm hỗ trợ cho ngành trồng trọt. Mục đích chính của chăn nuôi lấy thịt, trứng sữa không được người sản xuất nhắc đến mà dường như người ta chỉ hướng tới mục tiêu về cung cấp sức kéo làm đất và cung cấp phân bón cho cây trồng.

Sau ngày hoà bình và thống nhất đất nước, nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển – vị trí và vai trò của ngành chăn nuôi đã được nhìn nhận và đánh giá đúng với mục tiêu phấn đấu đưa chăn nuôi thành một ngành sản xuất chính tron nông nghiệp. Nhờ đó, ngành chăn nuôi ở nước ta đã có bước chuyển biến tích cực so với năm 1975 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (tính theo giá cố định năm 1994) năm 2000 tăng gấp 3,93 lần trong khi đó giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 3,08 lần. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 14,62% năm 1975 lên 19,7% năm 2000.

Điều đáng ghi nhận là, trước đây chăn nuôi trâu bò chủ yếu đề cầy kéo, thì đến nay đang chuyển mạnh sang mục tiêu là chăn nuôi lấy thịt, sữa, theo mô hình chăn nuôi theo phương thứ công nghiệp đã phát triển mạnh. Đàn trâu năm 2000 đạt gần 2,9 triệu con cao hơn thời kỳ những năm 1995-1999, đàn bò từ năm 1981 đến nay đã tăng nhanh và năm 2000 đã đạt trên 4,1 triệu con tăng 152,2% so với năm 1976. Đàn lợn từ năm 1991 đến nay nhờ giải quyết tốt vấn đề lương thực vì vậy đang có xu hướng tăng nhanh, chỉ trong 7 năm số lượng đàn lợn tăng 2,29 lần so với 15 năm trước, năm 2000 tăng 125,4% so với năm 1976. Chăn nuôi gia cầm cũng đang có xu hướng phát triển mạnh cả về số lượng và chủng loại, cùng với phương thức chăn nuôi truyền thống thì phương thức chăn nuôi công nghiệp cũng phát triển nhanh. Nhìn chung đàn vật nuôi không chỉ phát triển về số lượng mà đã có sự biến đổi tích cực trong việc đưa các giống mới có năng suất chất lượng cao, sản xuất theo phương thức thâm canh, xoá bỏ dần phương thức chăn nuôi tự nhiên theo kiểu tận dụng. Ngành sản xuất và chế biến thức ăn gia súc đã ra đời và phát triển, nhiều cơ sở chế biến thức ăn tổng hợp theo phương thức công nghiệp đã phát triển góp phần thúc đẩy phương thức chăn nuôi công nghiệp mạnh trong những năm gần đây. Một số sản phẩm chăn nuôi trong nước đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu chiến lược có giá trị kinh tế cao như xuất khẩu lợn sữa, lợn thịt.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tình hình phát triển ngành chăn nuôi
  • nghanh chan nuoi
  • nhận định nghành chăn nuôi
  • tình hình chăn nuôi ở nước ta
  • tinh hinh phat trien nong nghiep ở nuoc ta 2000
  • trình bày hiện trạng phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta
  • trình bày tình hình phát triển chăn nuôi ở nước ta
  • trinh bay tinh hinh phat trien lua nuoc ta
  • trình bày tình hình phát triển và phân bố của ngành trồng lúa của nước ta
  • ,